Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma/Jatko-opiskelijat / Doctoral Students

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tällä sivulla voi (aakkosjärjestyksessä) kertoa lyhyesti tutkimusaiheestaan. Oma sähköpostiosoite kannattaa laittaa muodossa etunimi.sukunimi (at) uta.fi

(Alla oleva nimi Adi Aaltonen on keksitty esimerkkinimi. Huomatkaa, että nimestä klikkaamalla pääsee Adin alasivulle. Alasivun tekeminen on helppoa: sivu luodaan muokkaus-valikon kautta laittamalla nimen eteen ja taakse kahdet hakasulkeet, nimen eteen tulevien hakasulkeiden jälkeen tulee / -merkki ja nimen taakse tulevien hakasulkeiden eteen / -merkki. Vaikeaa? Helpompi on yksinkertaisesti katsoa (muokkaus-napista hiirellä klikaten), miten merkintä on tehty Adi Aaltosen kohdalla.)

A

  • Adi Aaltonen, tutkin Wikiversityn käytön mahdollisuuksia kouluopetuksen kontekstissa. Teoreettisena viitekehyksenäni on Jerome Brunerin kulttuuripsykologia ja Sugata Mitran tutkimusten havainnot lasten autonomisesta oppimisesta ja opiskelusta ryhmissä. Tutkimusasetelmani on toimintatutkimuksellinen ja olen kerännyt aineistoni etnografisesti (osallistuvin havainnoin, haastatteluin ja valokuvin sekä Wikiopisto-projektista kertyneestä dokumentaatiosta). etunimi.sukunimi (at) nettisposti.org

B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S

  • Tore Ståhl, Kauniainen, työpaikka Arcada. Tutkimukseni alussa yritän antaa kuvauksen ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittavien nuorten TVT:n (tieto- ja viestintätekniikka) ja median käyttötottumuksista ja taidoista ja luoda näihin seikkoihin perustuvat profiilit, joista toivon mukaan erottuvat myös nk. diginatiivit. Toisena teemana aion tutkia onko TVT:n ja median käyttö vaikuttanut kyseisten nuorten episteemisiin uskomuksiin (epistemic beliefs), ja voiko tähän asti kuvattuihin episteemisiin ulottuvuuksiin lisätä George Siemensin kuvaamaan konnektivismiin perustuvan konnektivistisen ulottuvuuden. Lopussa edellä mainitut säikeet yhdistyvät kysymyksiin, onko nuorten TVT-ja mediaprofiilien ja episteemisten profiilien välillä tunnistettavissa jonkinlainen yhteys, onko diginatiiveilla omanlaisensa profiilit ja missä määrin heidän episteeminen profiilinsa ilmentää konnektivistista ulottuvuutta. tore.stahl (at) uta.fi

T

  • Sini Teräsahde, Tampere. Tutkin tutkimuksen, käytännön ja politiikan vuorovaikutusta aikuisväestön koulutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä alan toimijoiden tarpeita tutkimusyhteistyölle. Ks. AITURI-hanke sini.terasahde (at) uta.fi

U


V


X


Y


Z


Å


Ä


Ö