LYKE-verkoston kriteerit

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tällä sivulla on luonnos kriteereistä luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien LYKE-verkostolle.

Mikä LYKE? Linkki Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton LYKE-sivulle.

Lyke-verkoston suunnitelma


LYKE-verkoston tasot[muokkaa]

 • Lyke-verkoston kriteerit määritellään kolmelle eri tasolle toiminnan laajuuden mukaan:
1. K = Kehittämiskeskus. Toimija pyrkii edistämään monipuolisesti ympäristökasvatusta tominta-alueellaan. Toimija on alueensa ympäristökasvatuksen kehittämiskeskus, ja tarjoaa ohjelmaa lapsille ja oppilasryhmille, mutta myös koulutuksia kasvattajille ja opettajille. Toimija tukee päiväkoteja ja kouluja niiden arkipäivän työssä kestävän elämäntavan puolesta.
2. T = Toimintakeskus. Toimija tarjoaa luonto- tai ympäristökasvatusohjelmaa lapsille ja oppilasryhmille, joskus myös koulutuksia kasvattajille ja opettajille, mutta ei toimi laajemmin alueensa ympäristökasvatuksen kehittäjänä.
3. O = Omatoimikeskus. Toimijat tarjoavat tilat ja osoittavat paikallisia toimintamahdollisuuksia, mutta oma opettaja vastaa pedagogiikasta.
 • Seuraavissa kappaleissa kriteerit on ryhmitelty ja laitettu taulukkomuotoon. Itse kriteeri on yksittäisen taulukon otsikkona. Alla on konkreettiset toimet. Rastit kuvaavat, millä tasoilla kyseiset toimet tulisi toteuttaa.
 • Sivun alareunassa on tarkennuksia, joihin pääsee linkeistä kyseisen kriteerin alta.


Luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien LYKE-verkoston kriteerit[muokkaa]

TOIMINNAN PERUSLÄHTÖKOHDAT[muokkaa]

1. Toimija edistää kestävän elämäntavan omaksumista sekä ympäristövastuullisia toimintatapoja K T O
Toimija sitoutuu LYKE-verkoston arvoihin X X X
Toimijalla on tarjota luontoon, kestävään elämäntapaan ja/tai ympäristövastuullisuuteen tähtääviä ohjelmia kohderyhmille X X
Toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys kokonaisvaltaisesti (ekologinen, sosiaalis-kulttuurinen sekä taloudellinen kestävä kehitys) X X
Toimija on Vihreä lippu-edistäjä X
Toimija on ympäristökasvatuksellisen toiminnan lisäksi laajemmin mukana oman alueensa ympäristökasvatuksen tukemisessa ja kehittämisessä X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 1

2. Toimintaa toteutetaan teemanmukaisissa ja monipuolisisssa oppimisympäristöissä K T O
Toimintaa toteutetaan mahdollisismman suurelta osin luonnossa, ulkona tai muissa teemanmukaisissa oppimiympäristöissä X X
Toiminnassa käytetään hyödyksi monipuolisia oppimisympäristöjä X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 2

3. Toiminta on pysyvää ja ajantasaista K T O
Toimijalla on ympärivuotista vakituista henkilökuntaa X X X
Toimijalla on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa LYKE-verkoston mukaisesta toiminnasta X X
Toimija kehittää menetelmiä ja osaamistaan säännöllisesti, jotta toiminta voi uudistua ja pysyy ajan tasalla x x
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 3

4. Toimija kerää toiminnastaan palautetta sekä arvioi ja kehittää toimintansa vaikuttavuutta K T O
Toimijalla on käytössä palautelomake X X X
Toimija kehittää ja arvioi toimintaansa ja ohjelmasisältöjä palautteen avulla X X X
Toimija sitoutuu LYKE-verkoston yhteisiin arviointikäytänteisiin (esim. vertaisarviointi toiselle toimipisteelle) X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 4

KOHDERYHMÄT[muokkaa]

5. Tärkeimmät kohderyhmät ovat varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen lapset, nuoret opettajat ja kasvattajat. K T O
Jos kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan toimintaan, kohderyhmille on laadittu valintakriteerit, jotka on julkisesti ilmoitettu X X
Toimija tarjoaa erilaisia ja eritasoisia ympäristökasvatuksellisia ohjelmia varhaiskasvatuksen, yleissivistävän ja/tai ammatillisen koulutuksen lapsille ja nuorille X X
Toimija tarjoaa koulutuksia opettajille ja kasvattajille X
Toimijalla on lainattavaa materiaalia kasvattajien käyttöön X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 5

6. Toiminta kohdistuu koko toiminta-alueeseen K T O
Toimintaa ja mahdollisuutta osallistua siihen tarjotaan tasa-puolisesti kaikille kohderyhmille toiminta-alueella. X X X
Toiminta kohdistuu useampaan kuin vain yhteen päiväkotiin tai kouluun. X X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 6

7. Toiminnassa huomioidaan erilaiset ryhmät ja oppijat K T O
Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon ryhmien erityispiirteet sekä erilaiset oppijat ryhmän sisällä. X X X
Toimintaa on tarjolla myös erityisryhmille, esim. liikuntarajoitteiset X
Toiminnassa käytetään hyödyksi monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä sekä toimintaympäristöjä X X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 7

SISÄLLÖT JA PEDAGOGIIKKA[muokkaa]

8. Kasvatussisällöissä keskeistä on luonnon toiminta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus K T O
Toiminnalla pyritään luonnossa tapahtuvien prosessien ja ilmiöiden ja/tai kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämiseen X X
Kasvatussisältöihin sisällytetään yhteiskunnallinen näkökulma X X
Toimintaan sisältyy pohdintaa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 8

9. Toiminta ja opetus ovat opetussuunnitelmaa tukevia K T O
Toimija on perehtynyt opetussuunnitelmaan X X X
Toimija on tukena paikallisten opetussuunnitelmien laadinnassa X
Toimijalla on edellytykset toimia varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tukena opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 9

10. Toiminta ja opetus perustuvat toiminnallisuuteen ja elämyksellisyyteen sekä kokonaisvaltaisuuteen ja tietopohjaisuuteen K T O
Toiminnan lähtökohtana on toiminnallisuuteen ja elämyksellisyyteen perustuvat ohjelmat X X X
Toiminnassa otetaan huomioon kaikki aistit ja käytetyt opetusmenetelmät ovat monipuolisia X X
Toiminta ja opetus on ilmiö- tai teemalähtöistä ja kokonaisvaltaista, ei yksittäiseen oppiaineesen perustuvaa X X
Ohjelmasisällöissä otetaan huomioon uusin tieteellinen tieto X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 10

11. Toiminnassa pyritään voimaantumisen kokemukseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä myönteisten ympäristöasenteiden ja luontosuhteen luomiseen K T O
Toiminta on oppilaslähtöistä ja perustuu opettajan ja oppilaan yhteistyöhön X X X
Toiminnassa on vahvasti mukana toiminnallisuus sekä osallisuus X X X
Toiminnalla kehitetään kohderyhmien vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja mm. ryhmätöitä tehden X X X
Oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön X X X
Kohderyhmiä kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen tuomalla esille konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 11

PUITTEET TOIMINNALLE: HENKILÖKUNTA, TILAT JA TURVALLISUUS[muokkaa]

12. Toiminnasta vastaa ammattitaitoinen työntekijä K T O
Toimijalla tulee olla perustiedot kestävästä kehityksestä X X X
Toiminnasta vastaavalla työntekijällä tulee olla riittävät tiedot ja taidot ympäristökasvatuksesta X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 12

13. Toiminnassa toteutetaan ympäristövastuullisia ja kestävän elämäntavan mukaisia arkirutiineja K T O
Toiminnassa kannustetaan energiansäästöön (esim. energiansäästösuunnitelma) X X X
Toiminnassa kannustetaan vedensäästöön (esim. vedensäästösuunnitelma) X X X
Toimija pyrkii suosimaan kestäviä hankintoja X X X
Jos toimipisteeseen pääsee julkisilla liikennevälineillä, niiden aikatauluista tiedotetaan asiakkaalle, ja toiminta suunnitellaan niin, että julkisten liikennevälineiden käyttö on aikataulullisesti järkevää X X X
Toimipisteessä kierrätetään: (vähintään kolme alla olevista) X X X
Jätelajike Kyllä Ei
Biojäte
Lasi
Metalli
Keräyskartonki
Pahvi
Paperi
Ongelmajätteet
Kuivajäte
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 13

14. LYKE-verkoston käytössä olevien kiinteistöjen, välineiden sekä lähiympäristön tulee olla turvallisia sekä tarkoituksenmukaisia K T O
Toimijalla tulee olla turvallisuussuunnitelma X X X
Yksikössä tulee olla henkilö(itä), joilla on voimassaoleva SPR:n EA 1-koulutus tai vastaava koulutus. X X X
Yksikössä tulee olla nimetty turvallisuusvastaava X X X
Joku muu kriteeri? ? ? ?

Lisäselvitykset kriteeriin 14

Lisäselvityksiä[muokkaa]

Lisäselvitykset kriteeriin 1[muokkaa]

LYKE-verkoston arvot:

 • Kestävä elämäntapa
 • Luonnon arvostaminen
 • Puolueettomuus
 • Erilaisuuden hyväksyminen
 • Ihmisten tasa-arvo
 • Mitä puuttuu?


Kestävä elämätapa: Kestävään elämäntapaan sitoutuneet yksilöt noudattavat erilaisissa tehtävissään ja elämänkaarensa kaikissa vaiheissa kestäviä toimintatapoja ottaen huomioon valintojensa ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.


Ympäristövastuullisuus: Yksilön tai yhteisön pyrkimys toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.


Kestävä kehitys (myös kohdat 8, 11, 12): Kestävä kehitys tarkoittaa, että tehdessään valintoja ihmiset ottavat huomioon niiden ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Kestävän kehityksen tavoite on saavuttaa yhteinen hyvinvointi ilman että luonnon monimuotoisuus vähenee tai ympäristön kantokyky ylittyy. Ekologinen ja taloudellinen kestävä kehitys tarkoittavat mm. materiaalien, energian ja veden säästöä, ympäristöystävällisten tuotettujen tuotteiden käyttöä, kierrätystä ja ekologisten liikkumismuotojen suosimista. Sosiaalisella kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ihmisten oikeudenmukaista kohtelua ja yhteiskunnan kehittämistä paremmin ihmisiä tukevaksi. Kulttuuriseen kestävään kehitykseen kuuluu kulttuuriperinnön säilyttäminen ja eteenpäin siirtäminen ja sisältöjä ovat mm. kieli, uskonto, taiteet ja monikulttuurisuus. (http://abc.rauhankasvatus.fi/?q=node/48)


Vihreä lippu: Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelmassa yhdistyvät ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja lasten ja nuorten osallisuus. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan Vihreän lipun käyttöoikeuden.

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 2[muokkaa]

Teemanmukainen ja monipuolinen oppimisympäristö: Teeman mukaisella ja monipuolisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä, että käytetään/tutkitaan aitoja välineitä/asioita aidoissa ympäristöissä aina kun mahdollista. Esimerkiksi, jos tutkitaan kasveja, mennään katsomaan aitoja kasveja ulos kasvien aitoon kasvuympäristöön. Kirjoja, kuvia, videoita yms. voidaan käyttää tukiaineistona. "Vain käsissä olevan voi käsittää"- periaate.

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 3[muokkaa]

Toiminnan pysyvyys: Toiminnan pysyvyydellä tarkoitetaan, että toimijalla on käytössä vakinaisesti palkattua henkilökuntaa ympäri vuoden.

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 4[muokkaa]

Palautelomake: Toimija voi kerätä palautetta haluamallaan tavalla. LYKE-verkoston kautta järjestetään mahdollisuus osallistua maksuttomaan yhteiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn.

Yhteinen vertaisarviointi: Yhdessä sovitaan tavoista, joilla LYKE-toimijat voisivat oppia toisiltaan. Vertaisarviointi voi olla esimerkiksi käytäntö, jossa kaksi LYKE-toimijaa muodostaa parin, joka käy toistensa luona seuraamassa ohjelmaa ja antamassa vertaispalautetta. Palautetta varten voidaan luoda yhteinen lomake. Tulokset ovat vain vertaisarviointiparin käytössä.

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 5[muokkaa]

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 6[muokkaa]

Toiminta kohdistuu koko toimialueeseen: Toiminnan kohdistumisella koko toiminta-alueeseen tarkoitetaan, että toimintaa tarjotaan kaikille kohderyhmille ko. alueella, niin että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus hakeutua toiminnan pariin julkituotujen periaatteiden mukaisesti. Periaatteena voi esimerkiksi olla, että paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, tai etusijalla on 4. luokkalaiset, tai paikka palvelee ensisijaisesti tamperelaisia, tai mukaan otetaan mieluiten sellaisia, jotka eivät ennen ole päässeet mukaan. Vaikka kaikki eivät mahtuisikaan mukaan toimintaan, on tärkeää että kaikille tarjotaan mahdollisuutta osallistua samoilla ehdoilla.

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 7[muokkaa]

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 8[muokkaa]

Luonnossa tapahtuvat prosessit ja ilmiöt: Kasvatussisällöissä tulisi käsitellä luonnon toimintaa ja prosesseja monipuolisesti; teemoina mm. ekosysteemit, luonnonilmiöt, ravintoketjut, aineiden kierrot maapallolla jne.


Yhteiskunnallinen näkökulma: Kasvatussisältöihin sisällytetään yhteiskunnallinen näkökulma, joka sisältää mm. teemoja: ympäristövastuullisuus ja ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus: liikenne, energiatalous, jätteet, globalisaatio, ilmastonmuutos, kemikaalit, teollisuus, talousjärjestelmä jne. Miten ihminen vaikuttaa ympäristöön? Mitä luonto tarjoaa ihmiselle (ekosysteemipalvelut)? Miten säilyttää tasapaino ihmisen ja luonnon välillä?

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 9[muokkaa]

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 10[muokkaa]

Elämyksellisyys ja toiminnallisuus: Elämyksellinen opetus perustuu oppilaslähtöiseen opetukseen, jossa oppimisprosessi perustuu yhteistyöhön ja sekä oppilas että opettaja oppivat. Opetus pohjautuu pelien, leikkien ja kokeilun kautta tapahtuvaan toiminnalliseen oppimiseen. Oppiminen ja aistiminen on tehokkainta, kun toiminta toteutetaan käytännössä, itse tekemisen kautta.


Kokonaisvaltaisuus: Kokonaisvaltaisella tarkoitetaan, että toimintaa toteutetaan kaikki aistit huomioon ottaen ja käyttäen erilaisia, monipuolisia opetusmenetelmiä.


Tietopohjaisuus: Tietopohjaisella tarkoitetaan ajantasaista, riippumatonta ja luotettavaa tietoa.

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 11[muokkaa]

Voimaantuminen: Prosessi, jossa yksilö kokee oman roolinsa merkityksellisenä, ja jossa hänen luottamuksensa omiin kykyihinsä kasvaa. Voimaantumisen kautta yksilön halu toimia lisääntyy.


Aktiivinen kansalaisuus: Tietoja, taitoja ja tahtoa ottaa kantaa yhteisiin asioihin ja toimia yhteisen hyvän puolesta. Aktiiviselle kansalaisuudelle on ominaista kriittinen ajattelu, vastuullisuus sekä osallistuminen eri tavoin yhteiskunnan eri tasoilla. Aktiivinen kansalaisuus sisältää teemoja: miten itse voi vaikuttaa? Minkälaisia kanavia aktiiviseen kansalaisuuteen on olemassa (mielipidekirjoitukset, äänestäminen, mielenosoitukset, kannanotot, järjestötoiminta…)?


Osallisuus: Yksilön kokemus omien kykyjen riittävyydestä, oman roolin merkityksellisyydestä ja vastuun saamisesta omassa yhteisössä.

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 12[muokkaa]

Ammattitaidoksi katsotaan, jos:

 • toimijalla on nuoriso-, kasvatus- tai opetusalan koulutus + vähintään kursseja tai koulutuspäiviä ympäristöön ja/tai luontoon liittyen

TAI

 • toimijalla on luonto-, ympäristö- tai biologisen alan koulutus + ja vähintään kursseja tai koulutuspäiviä ympärstökasvatukseen tai kasvatukseen liittyen

TAI

 • toimijalla on muu koulutus + hän on kartuttanut ammattitaitoaan täydennyskoulutusten kautta, jossa on sekä (ympäristö)kasvatuksellisia että ekologisia sisältöjä

TAI

 • toimija on saavuttanut ammattitaidon pitkällä ympäristökasvatuksen työkokemuksella ja pitää sitä yllä täydennyskoulutuksin

Ammattitaitoa voi kartuttaa erilaisten täydennyskoulutusten kautta. Tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja: 1. LYKE-verkoston järjestämä täydennyskoulutus. 2. Muiden tahojen järjestämä täydennyskoulutus, mm. Suomen ympäristöopisto-SYKLI (Ympäristöalan erikoisammattitutkinto, YAEAT).

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 13[muokkaa]

Energiansäästösuunnitelma: voi sisältää tavoitteita mm. energiansäästölamppuihin tai uusiutuvaan energiaan siirtymisestä, vuotuiseen energiansäästöviikkoon osallistumisesta, energiaa säästäviin arkirutiineihin (esim. valojen sammuttamiseen) kannustamisesta jne.


Vedensäästösuunnitelma: voi sisältää tavoitteita mm. vettä säästävien hanojen vaihtamisesta, vettä säästäviin arkirutiineihin (esim. ei valuteta vettä käsiä saippuoitaessa) kannustamisesta, oman vedensäästötempauksen tai – tapahtuman järjestämisestä jne.


Kestävät hankinnat: Toimija pyrkii suosimaan kestäviä hankintoja, joilla pyritään pienentämään haitallisia päästöjä ja jätemäärää sekä edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä, tuotantoeläinten hyvinvointia ja tuotannon sosiaalista kestävyyttä. (http://www.ymparistopassi.fi/valmennus.php?k=21405)

Palaa takaisin

Lisäselvitykset kriteeriin 14[muokkaa]

Turvallisuussuunnitelma: sisältää mm. kohteen tyrvallisuusanalyysin, suunnitelman erilaisissa onnettomuus- ja vaara- ja vahinkotilanteissa toimimisesta ja niiden ehkäisystä sekä henkilökunnan perehdyttämisen suunnitelmaan.

Palaa takaisin

Lyhyet ohjeet muokkaamiselle[muokkaa]

Voit muokata sanamuotoja ja lisäillä tekstejä painamalla Muokkaa -välilehteä ylhäällä. Lyhyet oheet muokkaukseen tämän sivun alareunaassa. Sinun ei tarvitse huolehtia koodauksista ja muotoseikoista, jos et halua perehtyä niihin - Niina voi stilisoida tätä puolta tarvittaessa. Halutessasi löydät lisätietoa muokkaamisesta Muokkaa-välilehden Ohje-linkistä tai osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Ohje:Kuinka_sivuja_muokataan. Olisi mukavaa, jos loisit käyttäjätunnukset ja kirjautuisit sisään wikiopistoon ennen muokkauksien tekemistä (linkki oikeassa yläkulmassa), jotta tietäisimme, ketkä ovat mukana asioiden kehittämisessä. Jos haluat käyttää nimimerkkiä, laitathan tiedon sähköpostitse verkostolle/ Niinalle, kuka nimimerkin takana on. Älä pelkää muiden kirjoittamien tekstien muokkaamista - kaikki aikaisemmin kirjoitettu säilyy muistissa, ja niihin voi tavittaessa palata Näytä historia-välilehden kautta. Muista aina tallentaa kirjoittamasi painamalla alhaalla olevaa Tallenna sivu - painiketta, ja vielä vahvistaa tallennus kirjoittamalla annettu sana laatikkoon.