Opinto-opas (Opinto-opas Toimintatutkimussuunnitelman osioon)

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Moduulin nimi: Toimintatutkimuksen suunnittelu


Opintopisteet: 2,5 ECTS


Moduulin vetäjä/tiimi

Prof. Brian Hudson; Umeån yliopisto

Alison Hudson; Umeån yliopisto

Albert Sangra, Pedro Fernandez Michels; Katalonian avoin yliopisto

Satu Nurmela, Turun yliopisto

Mart Laanpere, Tallinnan yliopisto

Oliver Popov, Iskra Popova, Sylwia Rudnik; Central and Eastern European Networking Association (CEENet)

Sue Harrison; Itä-Lontoon yliopisto

Alfredo Soeiro; Porton yliopisto

Anne Villems; Tarton yliopisto

Jüri Lõssenko, Ene Tammeoru; Viron verkkoyliopisto (EITF)

Muut e-Jump 2.0 -konsortion jäsenet


Tuntimäärä: 75–90 tuntia


Moduulin oppimistulokset

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen oppilaan tulisi osata:

• kriittisesti analysoida toimintatutkimuksen eri teorioita, jotta hän olisi tiedostava toimintatutkimuksen tekijä ja osaisi ottaa huomioon tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

• verrata tavoitteena olevaa opetuksen kehittämistyötä vastaavin ja jo tehtyihin töihin tekemällä kirjallisuuskatsauksen

• tehdä yhteenvedon kirjallisuuskatsauksen löydöksistä, jotta niiden kehityksellisiä tavoitteita ja siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä voitaisiin kehittää edelleen

• suunnitella toimintatutkimusprojekti, jotta hän osaa kehittää opetusta käytännössä, pohtia toimeenpanoa sekä arvioida sen vaikutuksia.


Lähestymistapoja oppimiseen ja opettamiseen

Suunnittelu käsittää toimintatutkimuksen suunnittelemisen kehitystavoitteiden tunnistamisen ja tutkimuskysymysten tekemisen, tutkimusmetodologian ja -menetelmien tunnistamisen, tutkimusetiikan huomioimisen, asiaankuuluvan kirjallisuuden katsauksen sekä toimintasuunnitelman tekemisen. Osallistujat jakavat ideoitaan ja antavat palautetta toisille useaan kertaan. Jokainen osallistuja saa paikallisessa oppilaitoksessa olevalta ohjaajalta tukea ja ohjausta myös kasvokkain. Kurssi perustuu didaktiseen suunnittelukehykseen, joka laajentaa perinteistä ohjauksen ja opettamisen mallia ottamalla huomioon opettamis-oppimisprosessin kompleksisuuden (Hudson 2008). Erityisesti päämääränä on keskittyä opetustilanteiden suunniteluun, pedagogisiin toimintoihin ja oppimisympäristöihin. Tämä näkökulma liittyy didaktisen suunnittelun kehämäiseen prosessiin, jossa keskitytään analyyseihin, suunnitteluun, vuorovaikutteisuuteen ja arviointiin. Oppimistulokset rakentuvat tämän didaktisen suunnittelun kehän ympärille ja heijastavat sellaisenaan pidemmälle kehittyneitä vaiheita: ajattelemisen tasojen luokittelu, analysointi, arviointi ja luominen, Bloom’s Revised Taxonomyn mukaisesti. Tämä yhdistyy näkökulmaan, jossa kehitys perustuu toimintatutkimuksen prosessiin, jossa on mukana suunnittelu, toiminta, havainnointi ja pohdinta. Tämä johtaa parannettuun suunnitelmaan ja seuraavaan toimintasykliin. Opetuksellisen toimintatutkimuksen kehyksen avulla voidaan systemaattisesti analysoida, mitä opetustilanteissa ja oppimisympäristöissä tapahtuu ja muutostoimintaa pannaan käytäntöön ja toiminnan vaikutuksia arvioidaan, sekä miten jatkossa näitä kaikkia voidaan parantaa ja kehittää.


Arviointi

Kurssi toteutetaan digitaalisena portfoliona, joka arvioidaan. Kurssin suorittamiseksi vaaditaan hyväksytysti suoritetut:

• kirjallisuuskatsaus (noin 1 500 sanaa)

• toimintatutkimusprojektin suunnitelma

• yhteenveto, josta käy ilmi, miten kurssin suorittaja on osallistunut kaikkien moduulien toimintaan sekä hänen oma arvionsa siitä, miten hän on saavuttanut halutut oppimistulokset.


Kirjallisuus

Carr, Wilfred and Kemmis, Stephen (1986) Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research. London: Falmer Press. (“Kriittisyyden omaksuminen, koulutus, tietämys ja toimintatutkimus”)

Elliott, John (1991) Action Research for Educational Change. Milton Keynes: Open University Press. (“Toimintatutkimus opetuksellisen muutoksen keinona”)

Hudson, Brian (2008) Didaktik Design for Technology Supported Learning, In Meinert A. Meyer, Stephanie Hellekamps and Manfred Prenzel (Eds.) Perspektiven der Didaktik: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Vol 9, 139-158. (”Didaktinen suunnittelu teknisesti tuetussa oppimisessa”)

Kanuka, Heather and Anderson, Terry (2007) Ethical Issues in Qualitative E-Learning Research, International Journal of Qualitative Methods 6 (2) June 2007 [1] (“Kvalitatiivisen verkko-oppimistutkimuksen eettiset kysymykset”)

Ponte, Petra (2002) Actie-onderzoek door docenten: uitvoering en begeleiding in theorie en praktijk/Action Research by teachers: performance and facilitation in theory and practice. Doctoral thesis. Apeldoorn/Leuven: Garant. ISBN 90-441-1240-6 Toiminnot:Kirjalähteet/9044112406. (Opettajien toimintatutkimus: toimeenpano ja sen helpottaminen teoriassa ja käytännössä”)

Schon, Donald (1983) The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books. (“Miten asiantuntijat ajattelevat toimiessaan”)

Siraj-Blatchford, Iram (1994) Praxis Makes Perfect: Critical Educational Research for Social Justice. Education Now Books, Derbyshire, UK. (“Harjoittelu tekee mestarin”: sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kriittinen kasvatustieteellinen tutkimus”)

Kemmis, Stephen (1993) Action research and social movement: a challenge for policy research, Education Policy Analysis Archives, 1, 1. [WWW document] [2] (19.10.2008; “Toimintatutkimus ja sosiaalinen liikkuvuus: haaste politiikan tutkimukselle)

Walker, Melanie (2001) Higher education, critical professionalism and educational action research, Debates in Higher Education, University College London. [WWW document] [3] (19.10.2008; ”Korkeakoulutus, kriittinen asiantuntijuus ja kasvatustieteellinen toimintatutkimus, Keskusteluja korkeakoulutuksesta”)


Web-aineistot

Jean McNiff, Action Research for Professional Development [WWW document] [4] (“Toimintatutkimus ja asiantuntijana kehittyminen”; 19.10.2008)

John Elliott on Action Research [WWW document] [5] (“Toimintatutkimuksesta”; 19.10.2009)

Problem based School Development, Karlstads University, [WWW document] [6] (19.10.2008; “Ongelmalähtöinen koulujen kehittäminen”)

Teacher’s Guide to Action Research, The Northeast Florida Science, Technology, and Mathematics Center for Education [WWW document] [7] (“Opettajan opas toimintatutkimukseen”; 19.10.2008).


Yhteys Toimintatutkimusprojektiin

Tämä moduuli antaa perusteet toimintatutkimukseen perustuvan projektin toteuttamiselle sekä kirjallisen raportin tuottamiseksi. Projektin toteuttamisessa saa tukea paikalliselta tutorilta, ja kaikki raportit, jotka on suoritettu hyväksyttävästi, julkaistaan e-Jump 2.0. -sivustolla. Kaikki erinomaisesti suoritetut raportit mahdollisesti julkaistaan oppikirjassa, jossa käsitellään toimintatutkimusraportteja ja jonka toimituskunta on e-Jump 2.0. -konsortiosta.