Prosessuaalisuus

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

< Tietoverkon sielu 2008

Toiminnallinen tietoverkko on ytimessään prosessuaalinen. Tämä on merkittävä havainto siksi, että vaikuttavan ja tehokkaan verkkotyöskentelyn ja –kohtaamisen täytyy tukeutua ensi sijaisesti prosessuaalisuuteen. Se täytyy sallia ja sitä pitää tukea. Muuten verkkotoiminta tyrehtyy tai supistuu vain yksipuoliseksi tiedon hakemiseksi ja jakelemiseksi.

Toiminnallinen verkko viittaa verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöskentelyyn. Verkon käyttöä tiedon varastointipaikkana ja jakelukanavana taas voidaan kutsua passiiviseksi tai yksisuuntaiseksi tietoverkoksi erotukseksi toiminnallisesta tietoverkosta.

Toiminnallista tietoverkkoa luonnehtii seitsemän kokemuksellista luonteenpiirrettä sekä niihin kutoutuva emotionaalisuus. Kun passiivista tietoverkkoa pitää koossa ja sen vahvuutta on tiedon jäsentäminen ja sen näyttäminen rakenteiden avulla niin toiminnallisen tietoverkon vahvuus on sen prosessuaalisuus.

Toiminnallinen tietoverkko perustuu osallistujien vuorovaikutukseen, joka on aina hyvin herkkä yksilöiden reaktioille ja käyttäytymiselle. Sitä ei voi rakenteistaa, vaikka tietysti itse vuorovaikutusväline on aina jotenkin rakenteistettu. Vuorovaikutuksen toteuttamiselle on annettu puitteet ja muodot, esimerkiksi verkkoyhteisön toiminnalliset rakenteet ja visuaalinen ilme (Bisnesfi, Njet, Nicehouse, verkkoyhteisö yms.)

Toiminnallinen tietoverkko on hallitsematon. Se on juuri sitä, mitä yksilöt vuorovaikutukseen tuovat. Hallitsemattomuuteen liittyy se, että asemiin perustuvat hierarkiat ovat tietoverkkovuorovaikutuksessa vieraita. Tietoverkossa korostuu osallistujien tasavertaisuus ja hierarkiattomuus.

Vuorovaikutuksen hallitsemattomuus (se, että vuorovaikutus etenee omalla ainutkertaisella tavallaan) ja osallistujien asemaan perustuvan vallan puuttuminen ovat toiminnallisen tietoverkon prosessuaalisuuden ytimessä. Niiden pohjalta tietoverkkokanssakäymisestä ja –työskentelystä muodostuu ensi sijaisesti osallistujayksilöiden kokemusten ja näkemysten vaihtotapahtuma, prosessi.

Nämä tapahtumat toimivat osallistujien uudelleenajattelun ja toisinkokemisen käynnistäjinä. Niiden myötä tapahtuu vallitsevien näkemysten ja tottumusten uusintamista sekä yksilöissä olevien resurssien tulemista jaetuksi voimavaraksi.

Esimerkiksi näkemys, että tietoverkkokanssakäymisessä ei juurikaan ole tunteita, on monien ihmisten kohdalla tietoverkossa tapahtuneitten prosessien myötä muuttunut päinvastaiseksi. Vuorovaikutuksellinen tietoverkko onkin hämmästyttävän emotionaalinen. Linux käyttöjärjestelmän kehittäminen taas on tunnetuin esimerkki siitä, miten yksilöresurssit tulevat verkossa jaetuksi voimavaraksi.

Hallitsematon ja rakenteeton prosessi tarvitsee vetäjiä. Sen "tuloksellisuutta" vauhdittaa ohjaajien olemassolo. Nämä "johtajat" eivät kuitenkaan pysty toimimaan vuorovaikutteisessa tietoverkossa asemaan perustuvan hierarkisen vallan, vaan prosessuaalisen vallan avulla. Heidän työkalujaan ovat aloitteellisuus (kysymykset, juonnot, kommentit), vietteleminen eli mukaan tempaaminen (puheenvuorot, jotka tekevät osallistumisen houkuttelevaksi; paljastetaan jotakin, mutta ei kaikkea) sekä taukojen taju (annetaan prosessin "oikeassa kohdassa" levätä).

Väitettäessä toiminnallista tietoverkkoa prosessuaaliseksi, voidaan kysyä, että eikö myös kasvokkain tapahtuva kohtaaminen ja työskentely ole viime kädessä prosessuaalista. Väite pitää paikkansa, mutta kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa suora kehollinen viestintä ja äänensävyt saavat aikaan tunteiden tietoista ja alitajuista kontrollia. Verkkovuorovaikutuksessa, jossa ei ole mukana välitöntä kehollisuutta, ollaan suoraan tekemisissä vain omien tunteiden kanssa – ja myös reagoidaan niiden pohjalta. Tässä mielessä – vähäisemmän tunnekontrollin takia – verkkokanssakäyminen on vahvemmin emotionaalista kuin kasvokkainen vuorovaikutus ja siksi se on luonteeltaan prosessuaalisempaa kuin fyysinen kanssakäyminen.

Toiminnallinen tietoverkko on siis ytimessään prosessuaalinen. Tämä on merkittävä havainto siksi, että vaikuttavan ja tehokkaan verkkotyöskentelyn ja –kohtaamisen täytyy tukeutua ensi sijaisesti prosessuaalisuuteen. Se täytyy sallia ja sitä pitää tukea. Muuten verkkotoiminta tyrehtuu tai supistuu vain yksipuoliseksi tiedon hakemiseksi ja jakelemiseksi.