Tehtävä 4: arviointi ja palaute

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tehtävänanto[muokkaa]

Tehtävä suoritettava ajalla 16- 20.5.

Teidän tulee arvioida oman ryhmän toimintaa monipuolisesti:

  1. osallistuivatko kaikki tasapuolisesti
  2. kuinka onnistuitte
  3. tapahtuiko kehitystä.

Koska toteutus oli ensimmäinen laatuaan olisi hyvä jos myös:

  1. arvioisitte tehtäviä
  2. sekä tietysti tätä wikiä oppimis/opiskeluympäristönä.

Ryhmän itsearviointi[muokkaa]

Tieteellisen tekstin tuottaminen avoimen yliopiston kontekstissa ei ollut kaikille itsestään selvää. Ryhmässä sai useamman kerran painottaa lähteiden käytöstä, tekstin jäsentelystä ja omien näkemysten esittämisestä asiallisesti ja perustellusti. -Kettu

Avoimen yliopiston kontekstissa ei kaikille ollut itsestään selvää tieteellisen argumentoinnin ja tekstin tuottaminen; lähteiden käyttö, ajatuskokonaisuuksien jäsentäminen lähdeaineistoa käyttäen tekstimuodoksi, asiallinen ei provosoiva omien näkemysten objektiivinen selittäminen tai kuvaaminen. Aiheellisesti ryhmässä huomautettiin erikseen toimintakontekstista. - Leppäkerttu

Kettu ja Leppäkerttu suomivat ehkä turhan kovakätisesti tämä ryhmän kirjoittamista. Mielestäni jo opintojakson teemaan on sisäänrakennettu toisenlainen lähestymistapa. Luin taannoin Juha Suorannan kirjan Kasvatus mediakulttuurissa: Mitä kasvattajien tulee tietää, enkä sen ajatusten ja ilmaisun perusteella olisi kovin huolissani tämän opintojakson tehtävien teksteistä :) Nykyisen tieteellisen kirjoittamisen luettavuus on heikko ja sen on pakko muuttua selvitäkseen muuttuvassa maailmassa. Toisaalta, eivät nuo proffatkaan kovin kummoisia kirjoittajia aina ole ;) (Olli)

Ensimmäisen tehtävän jälkeen oli vaikea tuottaa tekstiä juuri em. kritiikistä johtuen. Minä nimenomaan ajattelin ensimäisen tehtävän kohdalla, että keskusteltaisiin teemoista, kommentoitaisiin toisten tekstejä ennen kuin lopullinen teksti syntyy. Ajattelin tehtävän luonteen sallivan sen, keskustelun, minkä vuoksi kirjoittelin vapaasti tehtävän teeman ja lähteiden tekstin herättämiä ajatuksia, mainittuun keskustelevaan tyyliin. Valitettavasti se oli väärä ajatus emmekä me kirjoittaneet yhdessä, kuten opettaja kehotti ohjeissa kokeilemaan. Se, ettei selkeästi sovittu säännöistä ja rooleista, oli harmittava virhe, minkä vuoksi ensimmäisen tehtävän kohdalla takkuamista tuli. Tietenkin näin jälkikäteen ymmärrettynä keskustelu teemoista ym. olisi vienyt aikaa enemmän kuin meillä oli,varsinkin kun ottaa huomioon, että tämä on osa-aikainen harrastus/osa muuta opiskelua. (orava)

Tämä kurssi oli aivan toisenlainen kuin miksi olin sen kuvitellut. Luulin saavani kuulla luentoja asioista ja sitten pohtia ryhmässä ja tehdä ryhmätöitä. Alku lähti liikkeelle nihkeästi ja varmasti olisi ollut hyvä tavata kasvokkain muutenkin kuin ensimmäisellä ohjauskerralla. Meidän olisi pitänyt ryhmääntyä eri lailla. Toinen ja kolmas tehtävä sujuivat hyvin ja ryhmä löysi toisensa. Erilaisuudesta huolimatta onnistuimme mielestäni hyvin tehtävissä ja saimme monipuoliset näkökulmat asioihin. - Hamsteri

Ryhmän osallistuminen[muokkaa]

Mielestäni kaikki osallistuivat tasapuolisesti kaikkiin tehtäviin. Kurssin edetessä huomasimme kuitenkin, että olisi ollut hyvä tavata muutaman kerran ja keskustella tehtävistä avoimesti, ajatuksia ilmaan heitellen. Näin tehtävistä olisi saatettu saada vieläkin terävämpiä ja lähdekirjallisuutta monipuolistettua entisestään. -Kettu

Jokainen ryhmän jäsen osallistui omien tietojensa ja taitojensa mukaisesti ryhmän toimintaan, samalla ryhmän jäsenet olivat sitoutuneita ”wikiprojektiin” ja toivat yhteiseksi hyväksi myös omaa erityisosaamistaan. Ryhmässä tuotiin esille omia kokemuksia ja pohdintoja, jota voisi pitää luottamuksen osoituksena ryhmän jäsenten kesken. - Leppäkerttu

Wikitekstien kirjoitushistorian perusteella koko ryhmä osallistui kohtuullisen tasapuolisesti toimintaan. Jos wikiin siirtäminen tuotti päänvaivaa, vei joku muu tekstipalat paikalleen, mikä toimi myös hyvin. Päätimme jopa tasapuolisesti omasta sensoristamme :) (Olli)

Mielestäni kaikki eivät osallistuneet jokaiseen tehtävään yhtä aktiivisesti, mutta kaiken kaikkiaan uskon jokaisen ryhmäläisen tehneen osansa. Aineistoihin tutustumisen jälkeen oli enää vähän aikaa kirjoittaa oma osuutensa ja koska emme olleet sopineet mistä kukin kirjoittaa saattoi tulla päällekkäisyyksiä. Miksi laittaisin tekstini wikiin jos joku on sinne jo kirjoittanut paremmin? Välttämättä ei ole aikaa enää kirjoittaa mitään uutta ja sitten osallistuminen valmiiseen tuotokseen jää vähäiseksi. Toisaalta nyt perehtyi paremmin kaikkiin aineistoihin. (Muurahainen)

Eiköhän jokainen osallistunut tehtäviin, en ole muiden osuuksia laskeskellut ja olen oman osani yrittänyt tehdä. Ensimmäisen tehtävän kohdalla tuli päällekkäisyyksiä. Kun ei kirjoiteta yhdessä, mihin menisi tietenkin paljon aikaa, on hyvä sopia kunkin osuudesta. Muuten voi viimeisenä aloittavalle käydä niin, että lähdeaineistosta on jo itseä pohdituttaneet kohdat "käytetty". Viimeisessä tehtävässä osallistuminen oli kai kaikkein tasaisinta kun oli selvät työnjaot. (orava)

Ensimmäisessä tehtävässä olin jälkijunassa ja siitä oli kirjoitettu niin paljon,ettei ollut paljoa lisättävää. Kaikki kantoivat kortensa kekoon ja voimme olla tyytyväisiä suorituksiimme. Aikataulut eivät huomioineet opiskelun oheista elämää, joka on kuitenkin merkittävämpi osa itse kunkin elämää.:) - Hamsteri

Ryhmän onnistuminen[muokkaa]

Ryhmän toiminta kehittyi kurssin loppua kohden valtavasti. Tekstit jäsentyivät ja keskustelutyyppinen kirjoittaminen vähentyi. Tuotetut teksti olivat loppuun asti mietittyjä ja jäsenneltyjä. -Kettu

Ryhmän osaaminen kehittyi selkeästi loppua kohden. Tekstien tasolla tämä näkyi siten, että lähdeaineistoa käytettiin ajatuskokonaisuuksien luomiseen, joka heijastui selkeästi kirjoittamisessa. Keskustelufoorumityyppisen tekstin tilalle muodostui pohdittuja ja jäsennettyjä ajatuskokonaisuuksia liittyen tehtävän aihepiiriin. Lopputuloksena oli varsin jäsentyneet ja monipuoliset tehtävien (2 ja 3) ”wikisivut”, joista ilmeni ryhmän jäsenten erilaiset kirjoittamistyylit ja tavat lähestyä jäsentyneesti tehtävien aihepiiriä. - Leppäkerttu

Lähtökohdat huomioon ottaen ryhmä toimi vähintään kohtuullisesti ja lopputuotteetkin näyttivät saavan opettajan hyväksynnän. Ryhmän toimintaa, keskustelua ja lopputuotteiden pohdinnan laatua olisi ehkä parantanut se, että ryhmille olisi tehtävänannossa annettu jokin eri tehtävissä kierrätettävä, ryhmäorganisaatioon liittyvä roolijako. (Olli)

Tehtävissä onnistuimme hyvin. Vastaukset ovat todella hyviä ja opin paljon kurssin aikana. (Muurahainen)

Tuottamamme tekstit onnistuivat mielestäni hyvin siihen nähden, että aikaa tehtävien tekoon oli vähän, kirjoittajia seitsemän, eikä sisällöistä paljon keskusteltu vaan kukin vain laittoi oman tekstinsä muiden joukkoon. TOttakai siitä tulee hajanainen tällä tavalla. Ryhmämme olisi pitänyt alussa käyttää aikaa keskusteluun ja mm. roolien sopimiseen, sen jälkeen kun ensin olisi tutustuttu aineistoon ja voitu keskustella myös sisällöistä. (orava)

Mielestäni kehityimme tehtävien myötä ja ainakin itselleni tuli tunne, että opin tekstejämme luki- essa lisää. Tuli analyyttisempi ja reflektoivampi suhde omaan tekstiin. Onnistuimme tehtävissämme erilaisuuksistamme huolimatta tai ehkä juuri siksi. - Hamsteri


Tapahtuiko ryhmässä kehitystä?[muokkaa]

Tekstin tuottamisessa tapahtui suurta kehitystä. Viimeisen tehtävän kohdalla ei ollut enää tarpeen painottaa tieteellisen tekstin periaatteista, varsinkin kun tehtävänannossa kehotettiin lennokkaaseen kirjoitustyyliin. -Kettu

Selkein kehityslinja liittyi tekstin kehittymisessä keskustelufoorumimuodosta kohden jäsentyneitä ajatuskokonaisuuksia lähdeaineistoa hyödyntäen. Kehittyminen on selkeästi nähtävissä toisen ja kolmannen tehtävän kohdalla, ja saadussa opettajan palautteessa. Ensimmäisellä kerralla palautteessa kommentoitiin lähdeaineiston käyttöä sekä sirpalemaisuutta, joka oli selkeä indikaattori keskustelufoorumiomaisesta tekstin tuottamisesta ilman lähdeaineistoa, ja huomautus oli ryhmälle aiheellinen. - Leppäkerttu

Sisäistä kehitystä tapahtui jonkin verran. Rajoitteena ryhmätyössä toimivat mm. tehtäviin käytettävissä ollut melko lyhyt aika verrattuna yksilöiden aikatauluihin, kunnollisen keskustelualustan puute, eriaikainen keskustelu, tehtäväaineistojen paikoin hankalien sisältöjen perkaus pohdinnaksi ja tekstiksi sekä epätietoisuus vaaditusta lopputuotteen sisällön ideasta, tasosta ja arvioinnista. Kuten tavallista, toiminta parani ajan myötä. Alun sirpalemainen teksti tuskin johtui pelkästää sen keskustelunomaisuudesta. Syy on pikemminkin siinä, että jokainen luki ensin aineiston ja kirjoitti sen jälkeen omat ajatuksensa, jotka siirrettiin wikiin. Tämän jälkeen yksi yritti nivoa palasista kokonaisuutta. Tämäkin prosessi pitää hioa, jotta se toimii. Ryhmän jäsenillä näytti selvästi olevan erilaiset käsitykset tehtävien tuottaman oppimisen ideasta ja ylipäätään tieteestä. Rohkeampi pohdinta, kritiikki ja omien päätelmien johtaminen olisi mielestäni kannattavampaa tieteen tulevaisuuden kannalta. Luovuus ei ole ristiriidassa validiteetin ja reliabiliteetin kanssa, mutta ilman sitä ei kumpaakaan oikeastaan tarvita, kun referoinissa ei synny enää mitään uutta todistettavaa. Turhanpanttia toisten tekstien toistoa on tieteessä nykyään aivan liikaa ja toisaalta kukaan ei kykene kasaamaan arjen tueksi kunnollisia pikkujättiläisiä paradigmoista (esim. didaktiikka vs. opettajan työkalut). (Olli)

Ryhmämme kävi läpi ryhmäytymisen eri vaiheita. Loppujenlopuksi jokaiselle löytyi oma rooli ja paikka. (Muurahainen)

Ryhmämme oppi toimimaan paremmin yhdessä ajan myötä, mikä oli tietysti tärkeä oppimiskokemus. Aikaa oli liian vähän, nyt kukin kirjoitti yksinään. Koska keskustelua ei ollut kuin eriaikaisesti sähköpostissa, homma ei oikein toiminut kuten sen olisi suonut toimivan. Viimeisen tehtävän kohdalla sujui jo paremmin, ja työnjako sujui sulavasti ja hyvissä ajoin. Siinä vaiheessa tiedettiin jo kuka mitäkin tekee mieluiten ja onneksi ryhmäläiset ilmoittautuivat tekemään haluamansa osan kokonaisuudesta. (orava)

Ryhmän erilaisista näkökannoista ja tavoitteista johtuen jotkut asiat olivat sirpalemaisia. Keskustelun olisi mielestäni pitänyt tapahtua kasvokkain. Sähköpostilla kommunikointi ei korvaa vuorovaikutteisuutta. Mutta olen edelleen sitä mieltä, että paransimme kerta kerralta tekemistämme ja oli mielenkiintoista ja kasvattaa olla ryhmän jäsen. - Hamsteri


Muita kommentteja[muokkaa]

Ryhmän muotoutuminen ja ryhmäytyminen vie aina hetken. Ryhmän jäsenten olisi ehkä ollut syytä aktivoitua aikaisemmin ja tavata ajatusten jakamiseksi. Ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa toimimisessa on aina omat haasteensa, vaikka joukossa olisi muutama tuttukin kasvo. -Kettu

Ensimmäisen tehtävän loppupuolella ryhmässä kulminoitui kaksi ongelmatekijää, jotka olivat ryhmän organisoimattomuus sekä ”tehtävän toimintakontekstin” unohtaminen. Oman haasteen asetelmaan loi tehtävien kiivas aikataulu. Valitettavasti väistämättä yhdessä kaikki edellä kuvatut tekijät loivat negatiivisia paineita ryhmätyöskentelyyn. Ryhmän organisoimattomuuden vuoksi jouduttiin tekemään ad hoc –päätöksiä, jotka väistämättä vaikuttavat negatiivisesti ryhmätyöskentelyyn. Alkuongelmista huolimatta ryhmä osoitti lujaa sitoutumista ”wikiprojektiin” ja kehittyi ryhmänä kaikin puolin huimasti. Kunnioitettavaa ryhdikkyyttä ja sitoutumista kaikilta ryhmän jäseniltä – hieno ryhmä. - Leppäkerttu

Ryhmä valitsi käytännön pakoista yhteydenpitovälineeksi sähköpostin, joka ei ole parhaimmillaan yhteistuotannon keskusteluvälineenä, kun tehtävälle annettu aika on lyhyt ja työstäminen ei ole kokopäivätoimista. Pohtiminen jää yksilötasolle, kun ryhmän eriaikainen keskustelu joutuu painottumaan käytännön asioiden, kuten vaatimustason, arviointiperusteiden, wikitekniikan, viittausten, otsikoinnin ja sisäisen tehtäväjaon järjestelyihin. Asioiden sisällöistä keskustelu jäi vähiin, mikä tosin olisi yhtälailla voinut tapahtua lähikontaktissa. Olisi ollut ihan kiva "riidellä" näkökulmista ja nostaa tai kaataa kuvia. (Olli)

Keskusteluun olisi ehdottomasti oltava parempi väline kuin sähköposti. Ajatusten vaihto oli todella hidasta myös väärinkäsityksiä voi syntyä kun entuudestaan toisiaan tuntemattomat ihmiset keskustelevat pelkästään kirjoittaen. (Muurahainen)

Vuorovaikutuksellinen keskustelu on mielekkäämpää kuin sähköpostin kautta kommunikointi. Väärinkäsityksiä syntyy eikä ajatuksia tule aina kirjattua samalla tavalla kuin keskustellessa voi sanoa ja perustella näkemyksensä. Aikataulumme oli tiukka ja kaikenlaisilla juhlapäivillä reunustettu: Pääsiäinen, Vappu, Äitienpäivä, jotka pitäisi viettää läheisten parissa. Kiitos ryhmälle, hyvin selvisimme. - Hamsteri

Palaute[muokkaa]

Kurssi vietiin läpi kohtalaisen rivakassa tahdissa. Ensitapaamisen haasteista selvittiin ja kurssi pääsi käyntiin. Verkkokurssissa painottui opiskelijan aktiivisuus ja oma-aloitteisuus. Opettajan kommentti ensitapaamisessa ”kirjoitelkaa sinne yhdessä vastauksia” sai monen ehkä ajattelemaan vapaamuotoisempaa vastaustyyliä kuin, mitä avoimen yliopiston konteksti antaa myöten. Tämä ei suinkaan ole opettajan syy, opiskelijan tulee muistaa, missä on ja mitä tekemässä. Wikiopiston tehtäviin vastaaminen ei toteudu opettajan mainitsemalla tavalla. Hyvän vastauksen tuottaminen vaatii jäsennellyn tehtävärungon ja jouhevasti etenevää tekstiä, joka muodostaa kokonaisuuden. Tämä ei onnistu, jos jokainen nimeomaan kirjoittelee vastauksia. Vastausta tulee miettiä, jäsennellä ja kirjoittaa hyvää suomenkieltä, jotta vastauksesta tulee laadukas. -Kettu

Valitettavasti kurssin toteutus pelkkänä verkkokurssina ei kaikissa olosuhteissa ole toimivin, monia ryhmässä oppimisen ja yhteisöllisen oppimisen piirteitä jää ”valjuksi”. Omaksi työskentelymalliksi koen paremmin perinteisen lähiopetusryhmän, parityöskentelyn tai osittaisen verkkokurssin (sisältäen joko ryhmä- tai parityöskentelyä). Olen samaa mieltä monen ryhmäläisen kanssa, että opintojaksoon olisi hyvä kuulua erillinen epämuodollinen keskustelufoorumi, jossa olisi voinut vaihtaa mielipiteitä liittyen tehtävän aihepiiriin sekä sopia yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa tehtävien ja kirjoitusprosessin etenemisestä. - Leppäkerttu

Omasta puolestani verkkototeutus on oikea valinta aihepiirin takia. Tätähän tässä pitikin oppia, nettikirjoitamisen periaatteita ja vaikuttimia. Hieman pelkään, että osalle jäi kuvitelma, joka ei vastaa nettitodellisuutta, vaan kopioi perinteisiä toimintatapoja. Tavoite olisi voinut olla ehkä haastavampi, vaikka aineiston lukuun ja pohdinnan uloskirjaamiseen menikin reippaasti aikaa. (Olli)

Kurssin aihe oli mielenkiintoinen. Olen alkanut silmäillä uusin silmin erilaisia aineistoja ja olen löytänytkin uusia hyviä lähteitä aiheen opiskeluun. Aikataulu oli ehkä liian tiukka tai sitten ryhmämme pyrki liian täydelliseen lopputulokseen. Olisin kaivannut enemmän keskustelua, että olisin voinut oppia vielä enemmän muilta ryhmäläisiltä. (Muurahainen)

Toteutus verkkokurssina oli mielestäni erittäin hyödyllinen oppimiskokemus. Toteutustapa ei tietenkään estänyt meitä tapaamasta kasvokkain ja sopimasta asioista ennen kirjoittamista, mutta oli oma virheemme, ettemme niin tehneet. Teemat olivat kiinnostavia ja opin uutta. Lähteet olivat hyvin erilaisia keskenään ja herättivät monenlaisia ajatuksia. (orava)

Tehtävät[muokkaa]

Tehtävän annoissa oli paikoin kirjoitusvirheitä tai tehtävänanto oli muuten hankalasti ilmaistua, mikä hankaloitti tehtävän sisäistämistä. -Kettu

Tehtävät kattoivat keskeiset opintojakson alueet; sosiaalisen median, kriittiset mediayhteiskunnan lukutaidot, medialukutaidon, kriittisen pedagogiikan, ”wikimaailman yhteisen hyvän ideologian”. Tehtävät olivat paikoin monimerkityksellisiä, mutta tämä lienee tarkoituksellista, näin ryhmän sisältä nousevat aihepiiristä ryhmää kiinnostavat teemat keskeisiksi. - Leppäkerttu

Mielestäni Wikitehtävissä olisi voinut painottaa huomattavasti enemmän opiskelijan ja ryhmän omaa tulkintaa ja näkemystä annetusta aineistosta, mitä nyt hieman arasteltiin. Pelkkä referointi on tiedon toistoa ja ehkä myös siirtoa omaan päähän, mutta ei edistä aihepiirin ymmärtämistä ja kriittistä lähestymistä. Tehtävien aineistojen näkökulmissa painottui mm. kriittisyys, joten näkökulmien vaihtelu ja oma pohdinta olisivat voineet olla keskeisempiä toiminnassa. Aineistoista jäi myös mielikuva, että kirjoittaja ei aivan täysin tuntenut ja ymmärtänyt nettiä ja sen toimijoita. Näkökulma oli usein aivan liian naiivi. Netilläkin on valtarakenteensa sekä näkyvät ja näkymättömät valtaapitävänsä (katso esimerkiksi http://www.iretireearly.com/10-most-influential-people-on-web-2010.html). Negatiivisena puolena pidän opettajan olemattoman lyhyitä palautteita, jotka puuttuivat lähinnä "tekstinkäsittelyyn", eivätkä aineiston herättämään pohdintaan ja asiasisällön ymmärtämiseen. Tämähän ei kaiketi ollut suomenkielen tehtävä, eikä nettisivujen tekokurssi. Mennee ekan toteutuskerran piikkiin. (Olli)

Jotkut tehtävänannot oli kirjoitettu hankalasti. Ei käynyt selkeästi ilmi mitä siinä oikein halutaan meidän tekevän. (Muurahainen)

Tehtävänannot olisivat voineet olla selkeämpiä. Olisin toivonut opettajalta eritellympää palautetta, käytimmehän mekin tähän työhön runsaasti aikaa. Olisin halunnut enemmän palautetta oman oppimisen vuoksi. (orava)

Olen kyllä ollut huomaavinani, että tämän tyyppinen kurssi on järjestetty aiemminkin. Kurssin alku pitäisi järjestää niin, että annetaan ryhmän jo alkuvaiheessa tutustua toisiinsa kasvotusten ja pohtia tehtäviä ja niiden toteuttamista. Voisin yhtä hyvin tehdä tehtävät perinteisen opetuksen parissa ryhmätyönä. Wikimailmaa saa käyttää muissa asioissa riittävästi. Wikimaailma on hyvä lisä opetukseen, mutta ei korvaa vuorovaikutteista suhdetta opettajien ja oppilaiden välillä. Tehtäviin toivoisin selkeää kannanottoa, mitä niiltä halutaan ja palautetta opettajalta, jos menee metsään. Ryhmä voisi vaikka korjata tehtävää opettajan palautteen mukaan, jos tarvetta. - Hamsteri

Wiki oppimis- ja opiskeluympäristönä[muokkaa]

Wikiopiston teknisen käytön oppi nopeasti. Kurssista suurin osa oppimisesta kohdistui ryhmässä toimimiseen wikimaailmassa. Tämä lienee tarkoituskin. Jäin kuitenkin kaipaamaa henkilökohtaista kontaktia ryhmän kanssa. Tapaamiset olisi toki voinut itse järjestää ja todennäköisesti näin tehtäisiinkin, mikäli osallistuisi samalla tavalla toteutetulle kurssille uudestaan. -Kettu

Wiki oppimisympäristönä oli helppokäyttöinen, mutta pelkkänä verkko-opintona ei ehkä toimivin yhteisölliseen oppimiseen. - Leppäkerttu

Wikiopiston kirjoitusympäristö on kohtuullisen helppo oppia, mutta se on samalla hyvin askeettinen ja persoonaton, mikä on ristiriidassa netin ideoiden kanssa. Ekakertalaisille tämä on tietysti ihan hyvä lähtökohta. Toisaalta miksi tehtäviä ei voisi suorittaa missä vain ja antaa vain linkin lopputuotteeseen? Medialukutaitohan ei tarkoita vain tekstiä. Wikiopiston keskustelumekanismi on turhan hankala nykyaikana. Pitäisi olla alusta, joka yhdistää vähintään sujuvan chat- ja keskustelupalstatyyppisen kommunikoinnin, sekä ryhmäkirjoitusalustan. Lukupäiväkirjatyyppinen ryhmäbloggaus olisi ehkä toiminut paremmin. Voisi myös kysyä, mikä lisäarvo netille on siinä, että tämänkaltainen harjoittelukin tulee sinne pitkäksi aikaa julkisesti kirjatuksi? Pieni itsehillintä tai itsesensuuri ei olisi pahitteeksi, sillä joka bitillä on hiilijalanjälki (sekunti surffausta = noin 20 g CO2:ta (Lähde http://edition.cnn.com/2009/TECH/science/07/10/green.internet.CO2/)). Lisäksi turha älämölö tukkii netin ja hidastaa tiedonhakua, mikä vain pahentaa tilannetta. Pitäisi myös panna hanttiin kasvavalle pinnallisuudelle ja anonymiteetille. Kuinkahan moni edes huomasi alla olevan, näiden tekstien käyttöä koskevan lisenssin, saati mietti sen ideaa? (Olli)

wiki oppimis/ opiskeluympäristönä on ihan toimiva. Joskin pidin hankalana laittaa sinne tekstejä. Pelotti että sotken kaiken ja sitten tulee toisille lisätöitä. Muuten oli antoisaa käydä välillä katsomassa muiden ryhmien töitä.(Muurahainen)

Wikiopistoon pystyi kyllä kirjoittamaan, mutta sivuilta toisille liikkuminen on kömpelöä. (orava)

Mielenkiintoista oppia käyttämään tätä ympäristöä ja kiitos meidän wikivastaavalle pohjan luomisesta. Kun tulee tarve julkaista jotain, niin osataan käyttää mm. wikiopistoa siihen. Ihminen on sosiaalinen eläin eikä näyttöruutu korvaa lajitoveria. :) - Hamsteri

Muita kommentteja[muokkaa]

Aikuisopiskelijoilla on erilaiset lähtökohdat, opiskelutaidot ja myös tavoitteet. Tunsin itseni kokoajan huonommaksi kuin muut ryhmäläiset ja opinnoissa pidän ikävänä ajatusta, että koko ryhmä on yhtä huono kuin huonoin lenkki. Tämä vaikutti suoraan opiskelumotivaatioon. Itseäni mietitytti paljon se kuinka oppimiseen vaikuttaa täydelliseen kirjalliseen tuotokseen pyrkiminen. Ehkä kun kirjoittajia on useita ja he osallistuvat omilla kyvyillään ei ole järkevää odottaa täydellistä tekstikokonaisuutta vaan antaa tilaa syvemmälle oppimiselle ja ajatusten vaihdolle. Ymmärrän että kaikkien pitäisi kyetä kirjoittamaan tieteellistä tekstiä. Meidät kaikki on kuitenkin hyväksytty opiskelemaan näitä opintoja erilaisista lähtökohdista ja opiskeluhistorioista huolimatta. (Muurahainen)

Minusta on ikävää, että muurahaisella on ollut tuollaisia ajatuksia ryhmätyömme ja suorasukaisen palautteen vuoksi. Kun viestitään sähköpostilla, sanoja ei pehmennä mikään oheisviestintä, ja sävyn tulkitsee itse sanoista ja kuin rivien välistä. Mielestäni tällä aikataululla (yksi viikko tehtävää kohti) muiden töiden lomassa tehtynä ei voi odottaa täydellistä, yhtenäistä tekstikokonaisuutta seitsemältä ihmiseltä. Mielestäni ryhmäläisten erilaiset ajatukset tekstissä olivat hyödyllisiä ja avasivat uusia näkökulmia itselleni tehtävien aihepiireihin. (orava)

Kieltämättä joissain vähäisen keskustelumme kommenteissa saattoi nähdä yhteyksiä netti-ilmaisun ongelmiin. Vaatii melkoista itsehillintää ja tarkoitusten kaivamista, kun sanoma tulkitaan pelkän tekstin perusteella, eikä kirjoittajaa tunne. Siinä mielessä tämä wikikirjoittelu oli hyvä harjoite uusmedian lukutaidoista. Ei ihme, että on keksitty hymiöt (emoticon);) (Olli)

Sähköpostiviestintä on kuin ruotsalainen puhuu suomea tai suomalainen ruotsia: kielenkäytön nyanssit häipyvät ja käyttää vääriä/oikeita sanoja, jotka lukija voi ymmärtää eri lailla kuin kirjoittaja on tarkoittanut. Ryhmätyö lisää katsontokantoja ja haastaa miettimään omia näkemyksiä eri kannalta. Kenkään ei ole huonompi toista. - Hamsteri