Verkkojohtamisrooleina

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Verkkojohtamisrooleja ovat

- turvallisuuden tuoja: kohtaamisjohtaja


- näkijä: strateginen johtaja


- oivaltaja: visiojohtaja


- yhteyden luoja ja ylläpitäjä: vuorovaikutusjohtaja


- esiintyjä: vertaisjohtaja


- paneutuja: substanssijohtaja


- verkkoprosessien johtaja: operatiivinen johtaja

Verkkojohtamisroolit ovat merkityksellisiä verkkoliiketoiminnassa, joka pitää sisällään erilaisia verkossa olevia toimijaryhmiä. Käytännössä tämä on mahdollista isoissa kansainvälisissä yrityksissä, joilla on lähes kokonaan verkossa (intranetissä/ekstranetissä) tapahtuvia toiminta-alueita. Myös eri yritysten tietoverkon kautta tapahtuva verkostoitunut yhteistyö voi olla alue, jossa verkkojohtaminen tulee välttämättömyydeksi.

Kohtaamisjohtajan perustehtävä on aktivoida toisia verkkotoimijoita työskentelemään verkossa. Hän on henkilökohtaisessa kontaktissa heihin. Hän pitää yllä tuttuutta ja innostaa myös jaetuilla foorumeilla osallistumaan. Tuottaessaan kohdatuksitulemiskokemuksia, hän saa verkkotoimijat astumaan esille ja tuomaan oman panoksensa verkkotyöskentelyyn.

Strategisen johtajan tehtävä verkkotyöskentelyssä on yhteisten linjojen ja toimintatapojen hahmottaminen. Olennaista on, että hän osaa löytää ne tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja työskentelystä, ei niinkään se, että hän "tiedottaa" kasvokkain sovituista linjauksista.

Visiojohtaja tuo verkkotyöskentelyyn mahdollisuuksia ja näkyjä, joista arkinen verkkotoiminta saa voimaa ja haasteita. Hänenkin toiminnassaan on tärkeää, että hän osaa löytää visiot ja haasteet verkkotyöskentelyprosessista, ei sen ulkopuolelta. Verkkotyöskentely menettää tulevaisuusvoimansa, jos siihen tuotetaan (kohtuuttomasti) ideoita ja näkyjä, jotka eivät ole oraina olleet olemassa itse verkkokanssakäymissisällöissä tekijöiden itsensä (tiedostamattaan) viljeleminä.

Vuorovaikutusjohtaja pitää yllä julkista työskentelyä huomaamalla kanssatyöskentelijöiden erilaiset ja erillään olevat teot, pohdinnat ja mielipiteet. Toisten osallistujien julkisen huomaamisen ja arvostuksen avulla hän toimii verkkotyöskentelyn prosessuaalisena moottorina, vaikka hän ei toisikaan varsinaiseen työskentelyyn omaan sisällöllistä erityispanostaan.

Vertaisjohtaja jakaa verkkotoimijoiden kokemuksia (eli hänellä on samanlaisia kokemuksia kuin heillä) sillä tavalla, että hän kertoo omista näkemyksistään ja ratkaisuistaan, jotka liittyvät muiden verkkotoimijoiden työskentelyyn. Vertaisjohtajalla on "substanssikokemuksia" verkkotyöskentelyn sisällöistä ja hän osaa omina kokemuksinaan puhua samoista asioista kuin verkkotyöskentelyn eri alueilla toimivat ihmiset. Vertaisjohtajan puhuessa omista kokemuksistaan toiset verkkotoimijat voivat samaistua häneen ja kehittää omaan verkkotoimintaansa sekä vahvistua tasavertaisuudessa ja siten arvokkaana jäsenenä verkkotyöskentelyn kokonaisuudessa.

Substanssijohtaja toimii verkkotyöskentelyn sisältöjen alueella. Hän paneutuu niihin ja tuottaa muille verkkotoimijoille materiaaleja verkkotyöskentelyn yksityiskohtien ja erillistehtävien hallintaan. Substanssijohtaja siis huolehtii siitä, että muilla verkkotoimijoilla on aina ajankohtainen ja riittävän syvällinen tehtävän suorittamiseen tarvittava tieto käytettävissään.

Operatiivinen johtaja pitää verkkotyöskentelyn tavoitteisiin, käytäntöihin ja ihmisiin liittyvät langat käsissään. Hän tietää ja osaa neuvoa mitä kenenkin missäkin tilanteessa pitää ottaa huomioon, jotta verkkotyöskentelyn kokonaisuus pysyy hallinnassa.