Verkkokouluttajarooleina

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kun perusrooleja (turvallisuuden tuoja jne.) tarkastellaan koulutus- ja opiskeluprosessin, koulutus- ja opiskelusisältöjen sekä koulutus- ja opiskelutapahtuman kokonaisuuden näkökulmista, perusroolit määrittyvät tutor-, mentor- ja vastuukouluttajatehtäviksi.

Tutorin perustehtävä on auttaa opiskelijoita saavuttamaan oppimiselle asetetut tavoitteet sekä auttaa häntä kehittymään oppijana. Tutor tukee ja ohjaa oppijoita oppimisprosessin kaikissa vaiheissa.

Mentorin perustehtävä on toimia vanhempana tai kokeneempana opiskelusisältöjen tuntijana ja taitajana, joka välittää kokemusperäisiä tietojaan ja taitojaan opiskelijoille. Mentorsuhde on kahdenvälinen, mutta verkko-opiskelussa se voi olla sekä suljettu (muut kuin mentor ja opiskelija eivät voi seurata vuorovaikutussuhteen sisältöjä) tai avoin (tietty ryhmä tai koko opiskelijajoukko voi seurata kahdenkeskisen vuorovaikutussuhteen sisältöjä – ja "alkuperäinen" opiskelija-mentor –suhde voi "liukua" toiseksi, kolmanneksi jne. uudeksi kahdenkeskiseksi suhteeksi).

Vastuukouluttajan perustehtävä on huolehtia opiskelu- ja koulutustapahtuman alkamisesta, etenemisestä ja päättymisestä kokonaisuudessaan ja sen eri vaiheissa niin toiminnallisesti kuin sisällöllisestikin.


Osallistumistutor

Turvallisuuden tuojan perustehtävä on verkkotoimintaan osallistuvien verkkotyöskentelyn tukeminen.

Opiskeluun liittyvissä verkkotapahtumissa turvallisuuden tuoja on yksilöiden mukaan tulemista ja mukana olemista tukeva osallistumistutor. Hänen toimintansa painopiste on opiskelijoiden rohkaisemisessa aktiivisuuteen sekä siinä, että hän tekee tietoverkkoa opiskelijoille tutuksi vuorovaikutuksellisena työskentely-ympäristönä.

Osallistumistutorin toiminta ei olennaisesti liity opiskelun sisällöllisiin kysymyksiin, vaan ensisijaisesti yksilöllisten opiskelijoiden osallistumiseen verkko-opiskeluun.


Hahmomentor

Näkijän perustehtävä on hahmojen tuottaminen kaoottiseen verkkoviestintään.

Opiskeluun liittyvissä verkkotapahtumissa näkijä on vuorovaikutuksen sisältöjä hahmottava mentor, hahmomentor. Hän ei keskity itse vuorovaikutukseen, vaan niihin sisältöihin, joita vuorovaikutus tuottaa. Hahmomentor antaa sisältöihin liittyvän kokemuksensa perusteella opiskelijoiden esiin tuomiin – usein "keskeneräisiin" ja "vajavaisiin" – käsityksiin ja tulkintoihin jäsentäviä synteesejä. Hahmomentor ei kuitenkaan pääsääntöisesti luo uutta, vaan hän kokoaa vuorovaikutuksen tuottamia sisällöllisiä palasia.


Ideamentor

Oivaltajan perustehtävä on luoda uutta, ei jäsentää ja hahmottaa.

Opiskeluun liittyvissä verkkotapahtumissa oivaltaja löytää sisällöllisestä vuorovaikutuksesta syntymässä tai kehittymässä olevia ideoita – niin näkemyksellisiä kuin menetelmällis-taidollisiakin. Hän jalostaa ja jakelee ne opiskelijoiden käyttöön pohdittavaksi ja kokeiltavaksi. Oivaltaja on opiskelusisältöihin kiinnittyvä ideamentor.


Vuorovaikutusprosessitutor

Yhteyden luojan ja ylläpitäjän perustehtävä on tukea verkossa monenkeskistä viestintää.

Verkko-opiskelutapahtumissa yhteyden luoja ja ylläpitäjä omien verkko-opiskelu- ja –ohjauskokemustensa kertomisten kautta antaa mallia opiskelijoiden keskinäisten opiskelu- ja oppimiskokemusten viestimiseen ja vahvistaa sitä. Yhteyden luoja ja ylläpitäjä suuntaa kokemusviestinsä kaikille, ei niinkään yksilöille, kuten turvallisuuden tuoja. Yhteyksien luojan ja ylläpitäjän toiminta painottuu verkko-opiskelu- ja –oppimistapahtumaan, ei opiskelun sisällöllisiin kysymyksiin. Hän on vuorovaikutusprosessitutor, joka tekee opiskelutapahtumasta yhteisöllisen.


Vertaistutor

Esiintyjän perustehtävä on osallistujien rohkaiseminen heidän henkilökohtaisessa viestinnässään.

Verkko-opiskelutapahtumissa esiintyjä kertoo omista mietteistään ja kokemuksistaan, jotka koskevat sekä opiskeluprosessia että opiskelusisältöjä. Hän ei juuri eläydy toisten kokemuksiin ja ajatuksiin, kuten yhteyden luoja ja ylläpitäjä, vaan hän puhuu itsestään. Esiintyjän verkkotoiminta on painottuneen yksilöllistä, kuten turvallisuuden tuojankin. Esiintyjän yksilösuuntautuneisuus kuitenkin keskittyy häneen itseensä, ei toisten aktivoimiseen ja rohkaisemiseen. Hän kannustaa henkilökohtaisuuteen oman esimerkkinsä kautta. Esiintyjä on vertaistutor, joka koetaan paremminkin yhtenä opiskelijana kuin ohjaavana tutorina. Hän ohjaakin opiskelua hänen henkilökohtaisuuteensa samaistumisen kautta


Sisällöntuottajamentor

Paneutujan perustehtävä on syventää verkkoviestinnän sisältöjä.

Verkko-opiskelun sisältökysymyksissä hän ei vain kokoa sisältöpalasista kokonaisuuksia tai kehitä sisältövuorovaikutuksesta uusia ideoita, kuten näkijä ja oivaltaja, vaan hän uppoutuu opiskeluvuorovaikutuksen nostattamiin sisältökysymyksiin perusteellisesti. Paneutuja luotsaa oppimissisältöihin syvyyttä ja monipuolisuutta. Hän näkee (ydin)asiat monista näkökulmista ja tarkentaa vuorovaikutuksessa kehkeytyvien aiheiden ilmisisältöä ja tiivistä määritelmänomaisuutta.

Paneutuja laajentaa ja monipuolistaa opiskelusisältöjä oman vankan kokemustietonsa ja –taitonsa (koetellun tiedon ja taidon) pohjalta. Hän tuottaa opiskelijavuorovaikutuksen katalysoimana opiskeluaiheisiin lisää sisältöä, hän on sisällön tuottaja. Paneutujaa voidaankin kutsua sisällöntuottajamentoriksi.


Vastuukouluttaja

Verkkoprosessien johtajan perustehtävä on huolehtia viestinnän ja siitä seuraavien toimenpiteiden käynnistämisestä ja kokoamisesta.

Verkko-opiskelutapahtumissa verkkoprosessien johtaja huolehtii – kuten jo edellä mainittiin – opiskelu- ja koulutustapahtuman alkamisesta, etenemisestä ja päättymisestä kokonaisuudessaan sekä sen eri vaiheissa niin toiminnallisesti kuin sisällöllisestikin.

Verkkoprosessien johtaja on sekä organisaattori että kokonaisvastuun kantaja. Hän huolehtii käynnissä olevan verkkokoulutuksen teknisestä, hallinnollisesta, pedagogisesta ja sisällöllisestä toimivuudesta. Verkkokoulutuksessa verkkoprosessien johtaja ei ole tutor eikä mentor (tai tavallaan hän on niitä molempia), vaan vastuukouluttaja.

Vastuukouluttajan työskentelyssä ei painotu opiskeluprosessia tutoroiva tai opiskelusisältöjä mentoroiva ote, mutta se pitää ne molemmat sisällään verkkokoulutuskokonaisuuden hallinnan näkökulmasta.

Jokaisen verkkokoulutuksen vetäjän täytyy kehittää itsessään vastuukouluttajan ominaisuuksia ja taitoja, sillä ilman vastuukouluttajan todellista – ei vain nimettyä – olemassaoloa, verkkokoulutus epäonnistuu. Vastuukouluttajan roolin lisäksi verkkokoulutuksen vetäjä (voi) löytää itsestään verkkopersoonallisten ominaisuuksiensa ja verkkotyöskentelytottumustensa pohjalta eriytyviä edellä kuvattuja tutor- ja mentorrooleja.