Verkkokurssin suunnittelu/Mobiilikulttuurit ja ubiikkiyhteiskunta

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Stop hand nuvola alternate.svg

Tämä osio on työn alla!


Mobiilikulttuurit[muokkaa]

Aihealueita:

- mediakonvergenssi

- mobiiliteknologia ja – palvelut

- interaktiivinen tv

- juontajuus osana digitaalista kulttuuria – gameshowjuontaja

- intermediaalisuus/interteknologia

- Ubiquitous/Pervasive computing/Ubiikkiyhteiskunta


Lähestymistapoja:

- Itseopiskelu-materiaaleja

- osa-alue näytteitä

- omia ajatuksia

- oheiskirjallisuutta

- tutkimusmenetelmiä esimerkkien kautta

- analysointitehtäviä


Oma aikataulu:

vko 15: portfolion konkreettinen toteutussuunnitelma

vko 16: johdantoluento

vko 17: a) ja b) - osuudet

vko 18: c) ja d) - osuudet

vko 19: loppuluento

vko 20: viimeinen silaus


Kuvasuunnitelma


Oma "näkemys"[muokkaa]

Tiedosto:Verkkokurssi.jpg

vrt. http://tievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/espoo/verkkopedagogiikka_teoriaa_ja_kaytantoa.pdf

Toteutus:[muokkaa]

Digitaalinen portfolio - blogi, josta osa-alueiden tuotokset ovat nähtävissä. Toteutustapa laajempi ja vapaampi kuin oppimispäiväkirjassa – tekstin sijaan myös mahdollisuus tuottaa kuvia, ajatuskarttoja, videota – tai suoria www-linkkejä. Tarkoituksena tehdä oman näköinen "kokoelma" blogiin eri osa-alueiden tehtävistä ja tehtävämuodoista.

Käytössä Blogger.

Kurssin runko:[muokkaa]

Luennot työtunteina: 7,5h , Portfolio: 13h


1)”Johdantoluento” Johdatus mobiilikulttuur(e)i(h)in ja eri osa-alueisiin.

- Itseopiskelumateriaalin läpikäynti 1-1,5h


Tehtävä: Kerro omin sanoin (vaihtoehtoisesti jollakin muulla tavalla, kuitenkin niin, että tehtävänanto täyttyy toteutustavasta huolimatta) miten itse koet aihealueen? Mitä ajatuksia luentomateriaali sinussa herättää? Miten mobiilikulttuuri(t) läpäisee oman arkesi ym.? Lähde liikkeelle omista näkökulmistasi ja lähtökohdistasi. SUPPEA TEHTÄVÄ, 1h.

Koko osion kesto työtunteina: 2,5h


2) 2000-luvun vuorovaikutteista mobiiliteknologiaa Koko osion (a-c) kesto työtunteina: 8,5h

a) mobiiliteknologian kenttä ja mahdollisuudet

- materiaalin läpikäynti 1h


b) Interaktiivinen Tv – SMS-palvelut

- läpikäynti 1h


c) Esimerkki uudesta mobiiliteknologian ja interaktiivisen viihteen luomasta ilmiöstä – Gameshowjuontaja-kulttuuri

- Sähköinen/videoitu - jotenkin eri tavalla toteutettu luento, 1-1,5h


Tehtävä: Jonkin mobiilipalvelun (joka kiertää parhaansa mukaan tämänhetkiset ongelma-alueet) suunnittelu, kehittäminen ja demo-toteuttaminen (siis suunnittelu mahd. pitkälle välittämättä resursseista ym.) Tavoite, kohderyhmä, haaste, kilpailijat.. Tehtävä toteutetaan pienimuotoisen konseptisuunnitelman kautta (löytyy myöh. opetusmateriaalista)

TAI: Pelaa/kokeile/käytä jotakin interaktiivista mobiilipalvelua ja kerro kokemuksestasi jonkun tietyn näkökulman (pelaaja, kuluttaja, digitaalisen kulttuurin opiskelija, mahd. annettu rooli) kautta. LAAJA TEHTÄVÄ, 5h


3) Teknologia - aina ja kaikkialla – älykäs ubiikkiyhteiskunta vai jotain muuta? Koko osion kesto työtunteina: 6,5h

- materiaalin läpikäynti 1-1,5h


Tehtävä: Analysointimateriaalin (kuva/näyte/artikkelikollaasi käsitellystä aihealueesta) perusteella tehtävä mobiili/ubiikkiyhteiskunnan syvimmän olemuksen ikuistaminen. Ideoi, visioi, kritisoi mobiilikulttuuria, jotain sen osa-aluetta tai ubiikkiyhteiskuntaa. Toteutus: vapaa.. LAAJA TEHTÄVÄ, 5h


Moduuli:[muokkaa]

Moduulin sisältö: Mobiilikulttuurit osana digitaalista kulttuuria. Moduulin tarkoituksena on kertoa kattavasti ja, samalla verkkoympäristön mahdollisuudet huomioon ottaen, monipuolisesti mobiiliteknologian ympärille syntyneistä kulttuureista ja ilmiöistä 2000-luvulla. Mitä tarkoitetaan ubiikkiyhteiskunnalla? Mitä on nykypäivän vuorovaikutuskylläisyys? Mitä tapahtuu interaktiivisten tv-palvelujen saralla? Television and mobilephone – match made in heaven?

Moduulin oppimistavoitteet: Moduulin ensisijaisena tavoitteena on valaista mobiilia, interaktiivista ja ns. uuden arjen tietoyhteiskuntaa (ubiquitous society), jossa palveluita ei enää käytetä vain ihmisten väliseen kommunikaatioon vaan myös koneiden ja esineiden väliseen viestintään. Moduuli antaa käsitteelliset valmiudet mobiiliteknologian ja ubiikkiyhteiskunnan ymmärtämiseen ja tieteelliseen tarkasteluun. Metodologisilta lähtökohdiltaan moduuli tarjoaa, niin itseopiskeltavan kuin itsetuotettavankin esimerkkimateriaalin kautta, yleiskatsauksen digitaalisen kulttuurin tutkimukseen. Esiteltävä tutkimus tukeutuu ainakin osittain teknologian kulttuuriseen tutkimukseen, joka metodina ymmärtää teknologiat nimenomaan kulttuurisina ilmiöinä. Kurssin tarkoitus on laajentaa opiskelijan teknisiä valmiuksia kattavasti digitaalisen kulttuurin kentällä. Moduulin myötä opiskelijalle tulevat tutuksi erilaiset sosiaalisen median työkalut kuten blogit, wikit, Youtube jne. Tarkoituksena on myös rohkaista opiskelijaa toteuttamaan omanlaistaan ja näköistään sähköistä, digitaalista portfoliota.

Tehtävät ja harjoitukset: Vapaamuotoinen digitaalinen portfolio - oma blogi: toteutustapa vapaampi kuin perinteisessä oppimispäiväkirjassa - luovuus ja monipuolisuus suotavaa!

2 laajempaa tehtävää + 1 pienimuotoisempi osio.

Esitietovaatimukset: European Heritage, Digital Media and the Information Society -maisteriohjelma

Suhde muihin moduuleihin: auki..

Arvostelu: 1-5

Aikataulu:

Kuinka paljon suorittamiseen menee keskimäärin aikaa:

Moduulin työtunnit yhteensä (max.) 17,5 tuntia eli n. 4,3h/viikko. Keskimäärin kuitenkin n. 15 tuntia.


Yksityiskohtainen sisällön erittely:[muokkaa]

I Johdanto: Mobiilikulttuurit 2000-luvulla, mobiiliteknologia (palvelut) ja interaktiivisuus osana digitaalista kulttuuria.

II Nykypäivän vuorovaikutteista mobiiliteknologiaa

a. mobiiliteknologian kenttä ja mahdollisuudet (mediakonvergenssi, interteknologia)

b. Interaktiivinen Tv – SMS-palvelut

c. Esimerkki uudesta mobiiliteknologian ja interaktiivisen viihteen luomasta ilmiöstä – Gameshowjuontaja-kulttuuri

III Teknologia - aina ja kaikkialla – kohti ubiikkiyhteiskuntaa?


Lähteet/kirjallisuus[muokkaa]

 • Mobiilikulttuuri / toimittanut Seppo Kuivakari ; kirjoittanut Heidi Kuittinen ... et al. Rovaniemi : Lapin yliopisto , 2006
 • Parviainen, Jaana: Meduusan liike : mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa Helsinki: Gaudeamus, 2006
 • Hämeen-Anttila, Tapio: Mobiilipalvelujen tuottaminen. Jyväskylä: Docendo, 2002 (Vantaa: Tummavuori)
 • Ollila, Jorma: Bitit ihmiskunnan palveluksessa : langattomuus elämäntavan muokkaajana : Oskari Vilamon rahaston juhlaesitelmä, Finlandia-talo 31.10.2005. Helsinki: Oskari Vilamon rahasto , 2005
 • Leiponen, Aija: Competing through cooperation: standard setting in wireless telecommunications. Helsinki: Etla: Taloustieto [jakaja], 2006
 • Sihvonen, Markus: Adaptive personal service environment. Espoo: VTT, 2007
 • Mallat, Niina: Consumer and merchant adoption of mobile payments. Helsinki: Helsinki School of Economics, 2006
 • Snellman, Kalle: Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2005. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö: jakaja: Edita Publishing, 2006
 • Ambient intelligence, wireless networking, and ubiquitous computing / Athanasios Vasilakos. Boston: Artech House, cop. 2006
 • Greenfield, Adam: Everyware: the dawning age of ubiquitous computing. Berkeley (CA): New Riders, cop. 2006
 • Raento, Mika: Exploring privacy for ubiquitous computing: tools, methods and experiments. Helsinki: University of Helsinki, Department of Computer Science, 2007
 • Kontio, Mikko: Mobiiliteknologiat. Helsinki : Edita, IT Press, 2002
 • Rheingold, Howard: Mobiilijoukot : seuraava yhteiskunnallinen kumous. Jyväskylä: LIKE 2003
 • Tuisku, Tero (1998): Mitä kaikkea kännykällä voikaan tehdä? Telelinkki 1/98.
 • Niinikuru, Leena; Pässilä, Timo (toim.)Puhelimella oppimaan: Puhelin koulussa -projektin loppuraportti. Järvenpää: Visionääri 1994.
 • Mannermaa, Mika: Jokuveli : elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa. Helsinki: WSOYpro, 2008 (Juva : WS Bookwell)