Julkisen sosiologian projekti/Julkinen sosiologia 2018 / Public sociology 2018/Positiopaperit7

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

5.3 The Reel Girls Project: Self, Image, Adolescence and Filmmaking

Shannon Silva, Susan Bullers, Mariana Johnson, Donna King, and Jean-Anne Sutherland


The Reel Girls Project oli hanke, jossa oli mukana Pohjois-Carolinan yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä paikallisia koululaisia. Kyseinen hanke oli osa poikkitieteellistä yliopistokurssia, joka oli yhdistelmä sukupuolentutkimusta, elokuvatutkimusta ja sosiologiaa. Yliopiston kurssilla käsiteltiin ei-fiktiivisen elokuvan ja yhteisöaktivismin välistä mahdollista siltaa ja sitä, millä tavoin elokuvat rakentavat yhteisöä ja inspiroivat sosiaalista muutosta. Yhtenä tavoitteena oli myös se, että yliopisto-opiskelijat oppivat osallistumaan yhteisön toimintaan ja toimimaan sen jäsenten kanssa ja vierellä.

Kyseisen kurssin puitteissa suunniteltiin ja toteutettiin paikallisille koulutytöille suunnattu projekti. Kyseisessä projektissa yliopisto-opiskelijat opettivat keskikoulussa oleville tytöille medialukutaitoa ja elokuvatuottamista. Lisäksi projektissa tutustuttiin omakuvaa sisältäviin dokumentteihin. Tämän jälkeen tyttöjä autettiin tekemään omat dokumentaariset lyhytelokuvat. Projektia pidetään onnistuneena, sillä se sai positiivista palautetta niin yhteisöltä kuin medialtakin. Lisäksi useammat tahot toivoivat hankkeelle jatkoa.

Medialukutaidon sisällyttäminen hankkeeseen oli keskeistä. Medialukutaidon avulla tyttöjen haluttiin oppivan esimerkiksi analysoimaan kriittisesti median viestien sisältöä, tunnistamaan median vaikutus omakuvaan ja hahmottamaan yhteiskunnallisia valtasuhteita. Medialukutaidon avulla oli tarkoitus auttaa tyttöjä ymmärtämään paremmin itseään ja asemaansa yhteiskunnassa, sekä myös hahmottamaan yhteiskunnassa vallitsevia sukupuoleen liittyviä ristiriitoja. Elokuvantekemisen osuuteen sisällytettiin sellaisten laitteiden ja ohjelmistojen käytön opettelu, jotka olivat saatavilla tytöille myös hankkeen jälkeen. Teknisempien seikkojen lisäksi tyttöjen kanssa käsiteltiin myös elokuvanteon luovempaa ja esteettistä puolta.

Hanke toteutettiin kahtena vuotena. Ensimmäisenä vuotena haasteeksi nousi yliopisto-opiskelijoiden ja koulutyttöjen erilaiset yhteiskunnalliset asemat. Yliopisto-opiskelijat olivat kaikki valkoisia ja monilla tavoin etuoikeutetussa asemassa, koululaisten ollessa pääasiassa taloudellisesti heikommassa tilanteessa ja rodullistetussa asemassa. Yliopisto-opiskelijoiden ennakko-odotukset peilasivat heidän omiin koulukokemuksiinsa ja heillä oli hyvin naiiveja käsityksiä nickledeonia ja hannah montanaa katsovista kehonkuvasta huolissaan olevista koulutytöistä. Tästä syystä seuraavana vuonna kiinnitettiin erityistä huomiota luokan, rodun, sukupuolen ja seksuaalisuuden risteämiin tarkastelemalla naisten hip hop kulttuuria.

V.L

6.1. Teen Pregnancy Prevention Vandana Kohli

Vandana sai apurahaa projektiin, jolla pyrittiin välittämään tietoa raskauden ehkäisystä ja motivoimaan nuoria jatkamaan opintojaan alueella, jossa oli monenlaisia toisiinsa kykseytyviä ongelmia ogelmia. Apurahalla kehitettiin mentorointiohjelma korkeakouluopiskelijoille ja alueen teini-ikäisille. Vandana sai myös läpi sen, että jälkiehkäisytablettien saatavuutta helpotettiin, mikä vähensi nuorten ei-toivottuja raskauksia.

Mentorointiohjelmaan sisältyi draamaharjoituksia, erilaisten urheilulajien kokeilua, taidetta, itsetuntoharjoituksia ja sekä ehkäisyyn liittyvistä asioista. Aktiviteetteja järjestettiin kampuksilla ja teinejä otettiin mukaan korkeakoulun kulttuuriohjelmiin sekä myös esiteltiin college-opintojen mahdollisuuksia ja niihin saatavia taloudellisia tukia. Vandana sai hankkeeseen mukaan 15 - 17-vuotiaita lukiolaisia, perhesuunnitteluklinikan, korkeakoulut ja niiden opiskelijoita. Viranomaiset ryhtyivät jakamaan ehkäisyvälineitä teini-ikäisille ja perhesuunnitteluklinikkaa kehitettiin vastaamaan paremmin nuorten tarpeita. Klinikalle avattiin hankkeen ajaksi kahden tunnin palveluaika vain teini-ikäisille. Tuolloin paikalle hankittiin henkilö, jolla oli osaamista toimia erityisesti nuorten kanssa. Myös klinikan sisustusta muutettiin nuorten tuntien ajaksi, kuvat onnellisista perheistä pois, nuorten musiikkia yms. Tämä johti siihen, että nuoret alkoivat käyttää klinikan palveluita ja hankkivat sieltä luotettavaa tietoa ja apua.

Nuorille tehtiin hankkeen alussa ja lopussa kyselyt. Hankkeen lopussa nuorten asenteet olivat muuttuneet niin, että hankkeeseen osallistumisen katsottiin vaikuttaneen sukupuolesta riippumatta haluun lykätä perheen perustamista, huolehtia sukupuolitautien ehkäisystä, jatkaa opiskelua ja hankkia jatkossakin tietoa opiskeluun sekä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Projektin opit levittäytyivät nuorilta myös muuhun perheeseen ja vahvistivat perheenjäsenten kykyä tehdä vastuullisia päätöksiä opiskeluun ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi Vandana työsti korkeakouluopiskelijoiden kanssa opetussuunnitelmaa, jossa huomioitaisiin myös seksuaalisuuteen liittyvät seikat ja jossa teini-ikäisiä osallistettaisiin pohtimaan omaa elämäänsä. Tavoitteena oli parantaa nuorten elämänlaatua kokonaisvaltaisesti tarjoamalla opetussuunnitelma, jossa keskityttiin myös urheilutoimintaan sekä terveyteen ja taiteeseen perinteisten aineiden ja korkeakouluopetukseen valmistavan opetuksen rinnalla. Opetussuunnitelmatyössä mukana olleet opiskelijat voisivat valmistuttuaan viedä suunnitelmia kouluihin ja toimia ns. positiivisina lähetystyöntekijöinä.

Onnistunut projekti mahdollisti sen, että Vandanan ryhmä sai lisää apurahoja paikallisiin hankkeisiin (mm. lasten erityisongelmat, nuorten päihteidenkäyttö).

F.H.


historiallinen sosiologia kasvatussosiologia kaupunkisosiologia kirjallisuussosiologia koulutussosiologia kulttuurisosiologia kulutussosiologia liikuntasosiologia maaseutusosiologia nuorisososiologia oikeussosiologia organisaatiososiologia perhesosiologia politiikan sosiologia sotilassosiologia taiteensosiologia taloussosiologia terveyssosiologia tiedonsosiologia tieteensosiologia työelämän sosiologia työnsosiologia uskontososiologia viestinnän sosiologia ympäristösosiologia

Lähde: https://finto.fi/yso/fi/page/p331