Verkkokurssin suunnittelu/Digitaalinen sisällöntuotanto

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Stop hand nuvola alternate.svg

Tämä osio on työn alla!Johdantoluento[muokkaa]

Johdannossa esitellään kurssin suunnitelma ja tavoitteet. Johdantoluennolla käydään läpi myös moduulin suoritustavat ja tehtävien sisältö.

Tehtävän ja johdantoluennon avulla perehdytään digitaaliseen sisällöntuotantoon.


Digitaalisen sisällöntuotantoprosessin vaiheet[muokkaa]

Digitaalista sisällöntuotantoprosessia tarkastellaan neljän tuotantovaiheen kautta. Suunittelun, toteutuksen, testauksen ja ylläpidon

vaiheiden kautta perehdytään myös esimerkiksi palvelutuotannon tavoitteisiin ja kohderyhmätestaukseen.


Organisaatioiden sisällöntuotannon vertailua[muokkaa]

Tehtävien avulla tutustutaan vertailuanalyysi -menetelmän käyttöön.


Moduulin sisältö[muokkaa]

Moduulin tarkoitus on tarjota kurssin osallistujille näkökulma digitaaliseen sisällöntuotantoon. Moduulissa perehdytään digitaalisen sisällöntuotannon vaiheisiin ja tarkastellaan sisällöntuotannon prosessia käytännön esimerkkien avulla.

Moduulin oppimistavoitteet:

Moduuli antaa kurssin osallistujille valmiudet tarkastella digitaalista sisällöntuotantoprosessia monipuolisesti. Keskeinen oppimistavoite on että osallistujat ymmärtävät moduulin suoritettuaan, millaisia asioita digitaalisessa sisällöntuotantoprosessissa pitää ottaa huomioon.

Metodiset valmiudet: Benchmarking -menetelmän hallinta

Tehtävät ja harjoitukset: Essee ja kaksiosainen vertailuanalyysi -tehtävä.

Esitietovaatimukset: European Heritage, Digital Media and the Information Society -maisteriohjelma

Suhde muihin moduuleihin:

Arvostelu: 1-5

Aikataulu:

Kuinka paljon suorittamiseen menee keskimäärin aikaa:

Johdantoluento: luennot (1-1,5h), tehtävät (1h) työtunteja yhteensä: (2,5h)

Digitaalisen sisällöntuotantoprosessin vaiheet: luennot (7,5h), työtunteja yhteensä: (7,5h)

Organisaatioiden sisällöntuotannon vertailua: tehtävät (6,5h), luennot (1h) työtunteja yhteensä: (7,5h)

Työtunnit yhteensä: 17,5h

Lähteet / Kirjallisuus[muokkaa]

Hanelius, Pekka: Tietoyhteiskunta kaikille. Teoksessa: Inkinen, Sam, Karkulehto, Sanna, Mäenpää, Marjo, Timonen, Eija (toim.): Minne matka, luova talous? Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2006.

Hoikkala, Minna, Kultalahti, Jukka & Tuomela, Jukka: Tietoyhteiskuntakehityksen informaatio-oikeudelliset haasteet. Teoksessa: Kasvio, Antti, Inkinen, Tommi & Liikala, Hanna (toim.): Tietoyhteiskunta. Myytit ja todellisuus. Tampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print, Tampere 2005.

Hyysalo, Sampsa: Käyttäjätieto ja käyttäjätutkimuksen menetelmät. Edita Prima Oy, Helsinki 2006.

Keränen, Vesa, Lamberg, Niko & Penttinen, Jukka: Digitaalinen Media. WS Bookwell, Porvoo 2005.

Keränen, Vesa, Lamberg, Niko & Penttinen, Jukka: Digitaalinen viestintä. WS Bookwell, Porvoo 2003.

Pohjanoksa Iiro, Kuokkanen, Eevi & Raaska, Timo: Viesti verkossa. Digitaalisen viestinnän käsikirja. WS Bookwell Oy, Juva 2007.

Toivanen, Mia: Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen kunnissa. Tampereen yliopisto 2006. [http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6648-9.pdf ]

Wiio, Antti: Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu. Edita Prima Oy, Helsinki 2004.


Verkkokurssin suunnittelu -kurssin suorittamiseen liittyvät tehtävät[muokkaa]

Kuvitussuunnitelma:

- valokuvia, kuvaruutukaappauksia www-sivuilta (tekijänoikeudet?), graafisia esityksiä (kuvaamaan esimerkiksi suunnitteluvaiheen aikataulutusta?)

- visuaalisen aineiston analysointitehtäviä, esimerkiksi organisaation verkkosivujen ulkoasun toteutuksen arviointia?

Valitsemieni kuvien on tarkoitus tukea opitun asian muistamista. Mukana voi olla myös kuvituskuvia, joiden tarkoitus on elävöittää tekstiä.

Kuvien tai graafisten esitysten avulla voisi myös toistaa tekstin sisältöä tai tuoda jokaisen osion pääkohtia esiin.

-kuinka yksilöllisiä moduulit voivat olla?


Aikataulusuunnitelma

huhtikuu:

Taustainformaation, kuvituksen ja luento-osuuksien materiaalin etsimistä, kokoamista ja järjestämistä

toukokuu:

(vko 19) Materiaalin vieminen verkkoon, moduulin tekninen toteutus

(vko 20) Moduulin osien lopullinen järjestys, tehtävien muoto ja järjestys, linkitykset (suhde muihin moduuleihin?) Link title