Avoimet verkostot -opintokokonaisuus

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]


Sosiaalisen verkoston osallistujarooleja.
Sosiaalisen verkoston osallistujarooleja.

Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

Mikä tämä on?[muokkaa]

Tämä sivu on osa AVO2-konsortiohankkeen avointa opintokokonaisuutta ja työelämäkoulutusta ensisijaisina kohderyhminään yhdistykset, järjestöt ja julkishallinto. Nettikansa -osahankkeen yhtenä toimintamuotona on tarjota noin 25 opintopistettä vastaava Avoimet verkostot -oppimiskokonaisuus. Se johdattaa internetin mahdollisuuksiin kansalaisyhteiskunnassa ja erityisesti avoimen yhteistoiminnan koordinoinnissa. Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

Avoimet verkostot - opintokonaisuus tuotetaan 2012-2013, sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma ja sitä koordinoi ja ylläpitää Otavan opisto. Avoimet verkostot - -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten aikuisoppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun ja opintopiireille. Kokonaisuudessa on 5 osiota (teemaa) ja jokaisessa 5 jaksoa, mutta wikiartikkelit on pyritty kirjoittamaan sitten että artikkeleista voi lukea esimerkiksi vain yhden teeman kaikki jaksot tai yhdistellä kaikista teemoista muutamia jaksoja. Kokonaisuus sisältää joukon internet-yhteistoiminnan käsitteitä ja näiltä osin viitataan ao. käsitteen määrittelevään jaksoon.

Aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös osana kaupallista toimintaa, mainiten lähde ja Creative Commons -lisenssi Nimeä-Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY-SA 3.0). Opettaja tai ryhmän vetäjä voi esimerkiksi vapaasti koostaa suoraan jaksojen lähdekoodista ja muokata haluamansa kokonaisuuden ja antaa oppilaiden tuottaa lisäsisältöjä. Lisätietoja Wikiopiston yleisistä lisenssiehdoista. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta: Kari A. Hintikka (JY / kari . hintikka (a) gmail . com ), Ville Venäläinen (Otavan Opisto) ja Antti Poikola (Otavan Opisto).Opintokokonaisuuden viisi osiota[muokkaa]

Opintokokonaisuus sisältää viisi teemaa ja osiota, kukin keskimäärin 5 jaksoa ja 1 suuntaa-antava opintopiste per jakso. Yksittäisiä osioita ja jaksoja voi vapaasti yhdistellä ja valita oppimistavoitteiden mukaan tai vaikkapa käyttää aineistoja oman opetuksen tausta-aineistona. Opintokokonaisuuden oppisisältöjä voi kopioida ja yhdistellä lähde mainiten niistä omaan opetukseen soveltuva kokonaisuus tai käyttää niitä raakamateriaalina opiskelijoiden omaan yhteistuotantoon. Koska kyseessä on geneeriset ja eriluonteisille oppilaitoksille soveltuvat opintokokonaisuudet, niin varsinaisista opintosuorituksista, korvaavuuksista yms. suositellaan sovittavaksi oppilaitoksessa erikseen osana muuta opetusta.


 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta -perusteet
 2. Avoimet ja kollektiiviset toimintatavat
 3. Internetin organisointi- ja yhteistyökaluja
 4. Organisoituminen internet-aikana
 5. Internet-koordinointi so. kansalaisryhmien aktivointi ja katalysointi


Ehdotuksia oppimis- ja suoritustapoihin[muokkaa]

Opintokokonaisuus on suunniteltu alusta alkaen toteutettavaksi mahdollisimman pitkälle etäopiskeluna ja internetin yhteistyökaluilla työelämän ohella oppiminen huomioiden. Suositeltavat oppimis- ja suoritusmuodot vaihtelevat osioittain ja yksittäisten jaksojen kohdalla, mutta pääpaino on seuraavissa oppimistavoissa:

Opintokokonaisuuden oppimis- ja suoritustavat jakaantuvat alustavasti ja pääpiirteissään seuraaviin osa-alueisiin, olematta mitenkään tärkeysjärjestyksessä. Sekä opetuksen järjestäminen että suoritustavat ovat täysin valittavissa oppilaitoksen resurssien ja oman osaamisen mukaan tai itseopiskeluna.


 • Wikiopiston aineistot esimerkkeineen ja linkkeineen
 • Käytännön harjoittelu internetin yhteistyökaluilla ja sosiaalisessa mediassa
 • Työpaja/seminaarityöskentely vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi
 • Käytännön internet-työskentely (mm. nettifasilitointi)
 • Lähi- ja webinaariluennot
 • Etätyöpajat (mm. kokoustekniikat)
 • Sisällöntuotanto internetiin, kuten wiki-sivut, videot, valokuvat ja miellekartat
 • Teoreettinen kirjallisuus ja blogiesseetentit (tai muu tenttiminen)


Oppimis- ja suoritustapojen yksityiskohtainen esittely.


Osioiden yleiskuvaus ja tavoitteet[muokkaa]

Internet ja kansalaisyhteiskunta (5 op)[muokkaa]

Kuvaus: Osio tutustuttaa kansalaisyhteiskunnan keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, toimijoihin sekä esimerkkitapauksiin internetin näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan verkoston ja organisaation uusia rooleja internet-aikakaudella. Organisaation tai verkoston koon tai resurssien määrän merkitys vähenee internetin myötä.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija on tutustunut joihinkin kansalaisyhteiskunnan keskeisiin piirteisiin ja siihen miten internet muokkaa niitä.

Jaksot:


Avoimet toimintatavat (5 op)[muokkaa]

Kuvaus: Osio tutustuttaa internetissä yleistyviin avoimiin toimintatapoihin ja -malleihin, joissa lähtökohtaisesti toiminta avataan periaatteessa jokaiselle kiinnostuneelle osallistujalle. Avoimista toimintatapoja edustavat esimerkiksi Wikipedia, avoimen lähdekoodin tuotanto, julkishallinnon tarjoama avoin data, oppi- ja esitysaineistojen jakaminen, osallistava budjetointi,

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää avoimuus -ajattelun taustoja sekä tunnistaa avoimien prosessien keskeisimpiä piirteitä ja niiden hyötyjä sekä rajoituksia.

Jaksot:


Internetin yhteistyökaluja (5 op)[muokkaa]

Kuvaus: Osio 3 tutustuttaa avoimien käytännön internet-työkaluihin, -sovelluksiin ja -ohjelmiin, joilla yhteistoimintaa toteutetaan. Sosiaalinen media tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myös hyötykäyttöön. Käytön lisäksi näitä työkaluja on myös osattava hallinnoida ja ylläpitää, hyödyntää kaikkia omianaisuuksia ja tulkita käyttötilastoja. Internet-verkoston koordinointiin esitetään kanava-ajattelumalli verkoston ja organisaation ydintoiminnoista. Lopuksi tarkastellaan käytännön verkkoyhteisön ja verkoston managerointia.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija on tutustunut sosiaalisen median ja internet-sovellusten keskeisiin ominaispiirteisiin ja niiden hyötykäyttöön, osaa jaotella erityyppisiä nettityökaluja ja sosiaalisen median palveluita käyttötarkoituksen mukaan sekä hieman arvioida mitkä työkalut sopivat mihinkin tarkoitukseen. Lisäksi opiskelija ymmärtää eri nettipalveluiden hallinnoinnin ja ylläpidon merkityksen sekä on tutustunut verkkomanageroinnin arkisiin ristiriitatilanteisiin sosiaalisessa mediassa.

Jaksot:


Organisoitumismuotoja internetissä (5 op)[muokkaa]

Kuvaus: Osio 4 tutustuttaa erilaisiin vapaamuotoisiin ihmisten yhteenliittymiin internetissä, kuten verkosto, yhteisö, kollektiivi ja rihmasto. Lisäksi osio tarkastelee niin kutsuttua itseorganisoitumisen käsitettä eli miten laaja ihmisjoukko voisi organisoitua ilman muodollista johtajaa, alaisia ja hierarkisia rakenteita. Internetin itseorganisoitumisesta on keskustelu runsaasti 2000-luvulla. Periaatteessa on mahdollista toimia ilman organisatorista rakennetta mutta itseorganisoituvankin yhteenliittymän on jollain tavallaorganisoitava korvaava tai vaihtoehtoinen rakenne.

Oppimistavoitteet:

Jaksot:


Internet-koordinointi (5 op)[muokkaa]

Kuvaus: Osio 5 tutustuttaa erityyppisten sosiaalisen verkoston lainalaisuuksiin ja toimintamekanismeihin sekä alan eri nettiammattien eroihin. Lisäksi tutustutaan laajasti sosiokulttuurinen innostamiseen. Osio esittelee kaksi avoimen verkoston keskeistä toimintamuotoa, joukkoistaminen ja joukkoäly, sekä niiden yleiset toimintaperiaatteet.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys erityyppisista nettikoordinointi-ammateista sekä toiminnan keskeisimmistä osa-alueista.

Jaksot:


Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Siemenversion koosti Kariahintikka (keskustelu) 11. marraskuuta 2012 kello 20.48 (UTC) aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisäksi konseptointiin, ideointiin, kirjoittamiseen ja wikiaineistojen ylläpitoon ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Tiina Airaksinen, Pekka Kinnunen (Kinnupekka), Hilma Lehtonen, Raimo Muurinen, Antti Jogi Poikola (Apoikola), Jaakko Rantala, Anne Rongas, Tarmo Toikkanen ja Ville Venäläinen.Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden päähakemisto
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi
Opintokokonaisuus on parhaillaan muokattavana ja avoimessa koekäytössä [ 24.7.2015 ]